Evanjelický5. Mojžišova3,11

5. Mojžišova 3:11

Deuteronomium

Lebo len bášán­ský kráľ Óg zo­stal zo zvyšku Refáov­cov. Jeho rak­va, bazal­tová rak­va, je v Rab­be Am­món­cov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te.


Verš v kontexte

10 všet­ky mes­tá náhor­nej planiny, celý Gileád a celý Bášán až po Sal­chu a Ed­rei, mes­tá Ógov­ho kráľov­stva v Bášáne. 11 Lebo len bášán­ský kráľ Óg zo­stal zo zvyšku Refáov­cov. Jeho rak­va, bazal­tová rak­va, je v Rab­be Am­món­cov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te. 12 V tom čase sme za­brali túto krajinu; územie od Aróera, ktoré je pri po­toku Ar­nón, a polo­vicu po­horia Gileádu i jeho mes­tá dal som Rúbenov­com a Gádov­com.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo len Óg, kráľ Bázana, bol po­zos­tal z ostat­ku ob­rov. Hľa, jeho po­steľ bola posteľ zo železa a je ešte až do dnes v Rab­bate synov Am­monových: deväť lakťov je dl­há a štyri lak­te široká podľa dĺžky lakťa obyčaj­ného človeka.

Evanjelický

11 Lebo len bášán­ský kráľ Óg zo­stal zo zvyšku Refáov­cov. Jeho rak­va, bazal­tová rak­va, je v Rab­be Am­món­cov. Jej dĺžka je deväť lakťov, jej šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te.

Ekumenický

11 Zo zvyšku Refájov zo­stal len bášan­ský kráľ Óg. Nie je azda jeho po­steľ zo železa v Rabate Amónčanov? Jej dĺžka je deväť lakťov, šír­ka štyri lak­te, merané na obyčaj­né lak­te.

Bible21

11 (Bášan­ský král Og byl je­diný, kdo zbyl z přežívajících Refaj­ců. Ano, jeho lože je to že­lez­né lože, které je k vi­dění v Rabě Amon­ců – devět lo­ket na­dél a čtyři lok­ty našíř, měřeno běžným loktem!)