EkumenickýMarek1

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ján Krstiteľ1 Začiatok evan­jelia Ježiša Kris­ta, Božieho Syna. 2 Ako je na­písané u proroka Izai­áša: Hľa, po­sielam pred tebou svoj­ho po­sla, aby ti pri­pravil ces­tu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! — 4 tak vy­stúpil Ján Krs­titeľ na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov. 5 Pri­chádzala celá jud­ská krajina i všet­ci Jeruzalemčania. Krs­til ich v rieke Jor­dán a oni vy­znávali svoje hriechy. 6 Ján nosil odev z ťavej srs­ti a okolo bedier kožený opasok. Živil sa kobyl­kami a poľným medom. 7 Kázal: Po mne pri­chádza moc­nejší ako ja. Nie som hoden zo­hnúť sa a roz­viazať mu remienok na san­dáloch. 8 Ja som vás krs­til vodou, no on vás bude krs­tiť Duchom Svätým. Krst Ježiša9 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho po­krs­til v Jordáne. 10 Keď vy­stupoval z vody, videl rozt­vorené nebesá a Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval na neho. 11 Vtom z nebies za­znel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. Pokúšanie Ježiša12 Hneď nato ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyrid­sať dní a satan ho po­kúšal. Žil medzi divou zverou a an­jeli mu slúžili. Začiatok Ježišovho pôsobenia14 Keď Jána uväz­nili, prišiel Ježiš do Galiley a hlásal Božie evan­jelium. 15 Vravel: Na­pl­nil sa čas a pri­blížilo sa Božie kráľov­stvo. Kajaj­te sa a ver­te v evanjelium! Povolanie prvých učeníkov16 Keď pre­chádzal pop­ri Galilej­skom mori, videl, ako Šimon a jeho brat On­drej spúšťajú sieť do mora, keďže boli rybári. 17 Ježiš ich oslovil: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 18 Hneď zanechali siete a na­sledovali ho. 19 Keď od­išiel trochu ďalej, videl Zebedejov­ho syna Jakuba a jeho brata Jána, ako na lodi opravovali siete. 20 Hneď ich po­volal. Oni zanechali svoj­ho otca Zebedeja s nádenníkmi na lodi a od­išli za ním. Ježiš v kafarnaumskej synagóge21 Tak prišli do Kafar­nau­ma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. 22 Žas­li nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákon­níci. 23 Práve vtedy bol v ich synagóge človek po­sad­nutý nečis­tým duchom. Ten vy­kríkol: 24 Čo ťa do nás, Ježiš Nazaret­ský? Prišiel si nás za­hubiť? Viem, kto si: Boží Svätý. 25 No Ježiš mu po­hrozil slovami: Mlč a vy­j­di z neho! 26 Vtom nečis­tý duch človekom zalom­coval a s veľkým krikom z neho vy­šiel. 27 Všet­ci sa čudovali a medzi sebou sa do­hadovali: Čo je to? Nové učenie s mocou. Roz­kazuje aj nečis­tým duchom, a po­slúchajú ho. 28 A zvesť o ňom sa rých­le roz­nies­la po celom galilej­skom kraji. Uzdravenie Petrovej testinej a iných29 Len čo vy­šli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonov­ho a On­drejov­ho domu. 30 Šimonova tes­tiná ležala v horúčke. Hneď mu o nej po­vedali. 31 Ježiš k nej pri­stúpil, chytil ju za ruku a po­mohol jej vstať. Horúčka ju opus­tila a ona ich ob­sluhovala. 32 Keď sln­ko za­pad­lo a na­stal večer, prinášali k nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých zlými duch­mi. 33 Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách. 34 Ježiš vtedy uzdravil mnohých pos­ti­hnutých, ktorých trápili roz­ličné choroby, vy­hnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho po­znali. Cesta po Galilei35 Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil. 36 Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. 37 Keď ho našli, po­vedali mu: Všet­ci ťa hľadajú! 38 On im po­vedal: Poďme in­de, do blíz­kych mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel. 39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov. Uzdravenie malomocného40 Tu prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očis­tiť. 41 Ježiš sa nad ním zľutoval, vy­strel ruku, dot­kol sa ho a po­vedal mu: Chcem, buď čis­tý! 42 Jeho malomocen­stvo hneď zmiz­lo a bol očis­tený. 43 Prís­ne ho na­pomenul a hneď ho po­slal preč. 44 Po­vedal mu: Hľaď, aby si ni­komu nič ne­povedal, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetu za svoje očis­tenie, ako pri­kázal Mojžiš — im na svedec­tvo. 45 Lenže on po svojom od­chode začal o tom veľa rozp­rávať a roz­chyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už ne­mohol verej­ne voj­sť do mes­ta a zdržiaval sa von­ku na osamelých mies­tach. No i tak za ním zo­všadiaľ pri­chádzali.

EkumenickýMarek1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček