EkumenickýMarek1,33

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:33

Evanjelium podľa Mareka

Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách.


Verš v kontexte

32 Keď sln­ko za­pad­lo a na­stal večer, prinášali k nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých zlými duch­mi. 33 Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách. 34 Ježiš vtedy uzdravil mnohých pos­ti­hnutých, ktorých trápili roz­ličné choroby, vy­hnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho po­znali.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 a celé mes­to bolo shromaždené pri dveriach,

Evanjelický

33 a celé mes­to sa zhromaždilo predo dver­mi.

Ekumenický

33 Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách.

Bible21

33 Ce­lé město se se­běh­lo ke dveřím

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček