EkumenickýMarek13

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Predpoveď skazy chrámu1 Keď Ježiš vy­chádzal z chrámu, po­vedal mu jeden z jeho učeníkov: Po­zri, učiteľ, aké kamene a aké stav­by! 2 Ježiš od­povedal: Vidíš tieto mohut­né stav­by? Nezos­tane tu kameň na kameni, všet­ko bude zbúrané. Začiatok útrap3 Keď po­tom sedel na Olivovom vr­chu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Ján a On­drej: 4 Po­vedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všet­ko začína pl­niť? 5 Nato im Ježiš začal hovoriť: Daj­te si po­zor, aby vás ni­kto ne­zviedol. 6 Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: Ja som! — a zvedú mnohých. 7 Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, neľakaj­te sa! To sa musí stať, ale to ešte nebude koniec. 8 Národ po­vs­tane proti národu, kráľov­stvo proti kráľov­stvu. Na mnohých mies­tach budú zeme­trasenia a na­stane hlad. To bude začiatok út­rap. 9 Vy sa však maj­te na po­zore. Pre mňa vás budú vy­dávať súdom, budú vás v synagógach biť, budete stáť pred vlád­cami a kráľmi, aby ste im vy­dali svedec­tvo. 10 Ale naj­skôr sa musí hlásať evan­jelium všet­kým národom. 11 Keď vás budú viesť, aby vás vy­dali, nerob­te si vo­pred staros­ti, čo budete hovoriť. Ale hovor­te to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. 12 Brat vy­dá na sm­rť brata a otec dieťa. Aj deti sa po­stavia proti rodičom a pri­pravia ich o život. 13 Všet­ci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vy­drží do kon­ca, bude spasený. Veľké súženie14 Keď uvidíte ohav­nosť spus­tošenia na mies­te, kde ne­má byť — kto číta, nech roz­umie — vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. 15 Kto bude na streche, nech ne­schádza vziať si niečo z domu. 16 A kto bude na poli, nech sa ne­vracia domov vziať si šaty. 17 Beda ťar­chavým ženám a mat­kám, ktoré budú v tých dňoch pri­dájať. 18 Mod­lite sa, aby sa to ne­stalo v zime! 19 V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiat­ku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani nebude. 20 A keby Pán tie dni ne­skrátil, ni­kto by sa nezach­ránil. Ale pre vy­volených, ktorých si vy­bral, skrátil tie dni. 21 Ak vám vtedy nie­kto po­vie: Po­zrite, tu je Kris­tus! , alebo: Hľa, tam je! — ne­ver­te. 22 Prídu totiž falošní mesiáši a falošní proroci, ktorí budú robiť znamenia a divy, aby po­kiaľ možno, zvied­li vy­volených. 23 Vy si však daj­te po­zor. Všet­ko som vám vo­pred po­vedal. Príchod Syna človeka24 V tých dňoch, po tom súžení, za­tmie sa sln­ko a mesiac ne­vydá svit. 25 Z neba budú padať hviez­dy a moc­nos­ti, ktoré sú v nebesiach, sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka pri­chádzať na ob­lakoch s veľkou mocou a slávou. 27 Vtedy vy­šle an­jelov a zhromaždí svojich vy­volených zo štyroch svetových strán, od kraja zeme až po kraj neba. Poučenie z figovníka28 Od figov­níka si vez­mite po­učenie! Keď jeho ratolesť omlad­ne a ob­javia sa lis­ty, viete, že leto je blíz­ko. 29 Tak aj vy, keď zbadáte, že sa toto deje, vedz­te, že je blíz­ko, predo dver­mi. 30 Amen, hovorím vám, že toto po­kolenie sa ne­pominie, kým sa toto všet­ko ne­stane. 31 Nebo i zem sa po­minú, ale moje slová sa ni­kdy ne­pominú. 32 O tom dni alebo hodine však ne­vie ni­kto — ani an­jeli v nebi, ani Syn, iba Otec. Výzva bedliť33 Maj­te sa na po­zore, bed­lite! Veď ne­viete, kedy príde ten čas. 34 Je to ako s človekom, ktorý od­ces­toval z domu a svojim služob­níkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vrát­nikovi pri­kázal, aby bed­lil. 35 Bed­lite teda, lebo ne­viete, kedy príde pán domu, či večer, upro­stred noci, alebo keď za­spieva kohút, alebo ráno. 36 Nech vás nenáj­de spať, keď príde nečakane! 37 Čo hovorím vám, hovorím všet­kým: Bed­lite!

EkumenickýMarek13

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček