EkumenickýMarek1,34

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:34

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš vtedy uzdravil mnohých pos­ti­hnutých, ktorých trápili roz­ličné choroby, vy­hnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho po­znali.


Verš v kontexte

33 Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách. 34 Ježiš vtedy uzdravil mnohých pos­ti­hnutých, ktorých trápili roz­ličné choroby, vy­hnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho po­znali. 35 Nad­ránom, za­včasu, ešte za tmy vstal a vy­šiel von. Odo­bral sa na osamelé mies­to a tam sa mod­lil.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 a uzdravil mnohých ne­moc­ných, s­trápených rozličnými neduhy, aj mnoho démonov vy­hnal, a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali.

Evanjelický

34 I u zdravil mnohých chorých na roz­ličné neduhy, vy­hnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho po­znali.

Ekumenický

34 Ježiš vtedy uzdravil mnohých pos­ti­hnutých, ktorých trápili roz­ličné choroby, vy­hnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho po­znali.

Bible21

34 a on uz­dravil množství li­dí trápených různý­mi ne­duhy a vy­hnal množství dé­monů. Dé­monům ne­dovo­loval mlu­vit, pro­tože ho zna­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček