EkumenickýMarek1,32

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Marek 1:32

Evanjelium podľa Mareka

Keď sln­ko za­pad­lo a na­stal večer, prinášali k nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých zlými duch­mi.


Verš v kontexte

31 Ježiš k nej pri­stúpil, chytil ju za ruku a po­mohol jej vstať. Horúčka ju opus­tila a ona ich ob­sluhovala. 32 Keď sln­ko za­pad­lo a na­stal večer, prinášali k nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých zlými duch­mi. 33 Celé mes­to sa zhromaždilo pri dverách.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A keď bol večer, keď bolo za­pad­lo sl­n­ce, nosili a vodili k nemu všet­kých ne­moc­ných i po­sad­lých démonami,

Evanjelický

32 Pod­večer však, po západe sln­ka, prinášali k Nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých démon­mi

Ekumenický

32 Keď sln­ko za­pad­lo a na­stal večer, prinášali k nemu všet­kých chorých a po­sad­nutých zlými duch­mi.

Bible21

32 Večer po zápa­du slun­ce k ně­mu při­nes­li všech­ny ne­mo­cné a po­se­dlé.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček