EkumenickýMarek6

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš v Nazarete1 Po­tom od­tiaľ od­išiel a vrátil sa do svojej domoviny. Učeníci ho na­sledovali. 2 Keď nadišla sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo ho množs­tvo ľudí, ktorí sa s prekvapením pýtali: Od­kiaľ to ten človek má? Aká je to múd­rosť, ktorej sa mu do­stalo? Aké moc­né činy sa dejú jeho rukami! 3 Nie je to azda ten tesár, syn Márie a brat Jakuba, Jozesa, Júdu a Šimona? A nežijú jeho ses­try medzi na­mi? I po­horšovali sa na ňom. 4 Nato im Ježiš po­vedal: Proroka si uc­tia všade, len nie vo svojej domovine, medzi svojimi príbuz­nými a vo vlast­nom dome. 5 Ne­mohol tam vy­konať nijaký zá­zrak, ibaže na nie­ktorých chorých položil ruky a uzdravil ich. Vyslanie dvanástich apoštolov6 A čudoval sa ich ne­viere. 7 Po­tom chodil po okolitých dedinách a vy­učoval. 8 Za­volal si Dvanás­tich, začal ich po­sielať po dvoch a dal im moc nad nečis­tými duch­mi. 9 Pri­kazoval im, aby si na ces­tu ok­rem palice nič neb­rali; ani chlieb, ani kap­su, ani peniaze do opas­ka, 10 na nohy si mali obuť len san­dále a ne­mali si ob­liekať dvoje šiat. 11 Ďalej im hovoril: Keď voj­dete nie­kde do domu, zo­staňte tam do­vtedy, kým z toho mies­ta ne­odídete. 12 Ak vás na nie­ktorom mies­te ne­prij­mú a nebudú chcieť vy­počuť, odíďte od­tiaľ. A stras­te si prach z nôh ako svedec­tvo pre nich. 13 Vy­šli teda a vy­zývali na po­kánie. Smrť Jána Krstiteľa14 Vy­hnali mnohých zlých duchov, po­mazali olejom veľa chorých a uzdravili. 15 Do­počul sa o ňom kráľ Herodes, lebo jeho meno sa stalo známym. Šírili sa takéto reči: Ján Krs­titeľ vstal z mŕtvych, pre­to v ňom pôsobia moc­né sily! 16 Iní však tvr­dili: Je to Eliáš! A ďalší hovorili: Je to prorok, ako jeden z dávnych prorokov. 17 Keď to počul Herodes, po­vedal: To Ján, ktorého som dal sťať, vstal z mŕtvych. 18 Herodes totiž pri­kázal Jána chytiť a vrh­núť v putách do väzenia pre Herodiadu, manžel­ku svoj­ho brata Filipa, pre­tože si ju vzal za ženu. 19 Ján totiž Herodesovi do­hováral: Ne­smieš žiť so ženou svoj­ho brata. 20 Pre­to Herodias zanev­rela na Jána a chcela ho za­biť, ale ne­moh­la. 21 Herodes sa totiž Jána bál, lebo si uvedomoval, že je to spravod­livý a svätý muž, a chránil ho. Keď ho počúval, čas­to bol v rozpakoch, no pred­sa ho rád počúval. 22 Vhod­ná chvíľa na­stala, keď Herodes usporiadal na svoje narodeniny hos­tinu pre svojich veľmožov, veliteľov a výz­nam­né osob­nos­ti z Galiley. 23 Keď po­tom ta vstúpila dcéra Herodiady a tan­covala, za­páčila sa Herodesovi i spolu­hodov­níkom. Kráľ ponúkol dievčaťu: Žiadaj si odo mňa, čo len chceš, a dám ti. 24 Aj sa jej na to za­prisahal: Čokoľvek si odo mňa budeš žiadať, dám ti, hoci by to bola aj polo­vica môj­ho kráľov­stva. 25 Ona od­išla a opýtala sa mat­ky: Čo si mám žiadať? Mat­ka jej po­vedala: Hlavu Jána Krs­titeľa. 26 Dievča sa hneď ponáhľalo dnu ku kráľovi a vy­slovilo želanie: Chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krs­titeľa. 27 Kráľ sa hl­boko za­rmútil, ale pre prísahu a kvôli spolu­hodov­níkom ju nech­cel od­miet­nuť. 28 Kráľ hneď po­slal kata a pri­kázal priniesť Jánovu hlavu. Ten od­išiel a sťal ho v žalári, 29 priniesol jeho hlavu na mise, odo­vzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej mat­ke. Nasýtenie piatich tisícov30 Keď sa to do­zvedeli Jánovi učeníci, prišli, vzali jeho mŕt­ve telo a uložili ho do hrobu. 31 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všet­ko, čo robili a učili. 32 Po­vedal im: Poďte vy sami do ú­strania na osamelé mies­to a trochu si od­počiňte! Stále tam totiž pri­chádzalo a od­chádzalo množs­tvo ľudí, takže sa ne­mali kedy ani najesť. 33 Od­plavili sa teda loďou na pus­té mies­to do ú­strania. 34 Mnohí videli, že od­chádzajú, a zbeh­li sa ta pešo zo všet­kých miest a pred­beh­li ich. 35 Keď Ježiš vy­stúpil z lode, videl počet­ný zá­stup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pas­tiera. Začal ich učiť mnohým veciam. 36 Keď už čas značne po­kročil, pri­stúpili k nemu jeho učeníci a po­vedali: Toto je pus­té mies­to a je už veľa hodín. 37 Roz­pusť ľudí, aby sa roz­išli po okolitých osadách a dedinách a na­kúpili si nejaké jed­lo. 38 Ale on im po­vedal: Vy im daj­te jesť! Opýtali sa ho: Máme ísť na­kúpiť chlieb za dve­sto denárov a dať ľuďom jesť? 39 On sa ich však opýtal: Koľko máte chlebov? Choďte sa po­zrieť! Keď to zis­tili, po­vedali: Päť chlebov a dve ryby. 40 Ježiš všet­kých vy­zval, aby si v skupinách po­sadali na zelený tráv­nik. 41 Po­sadali si v skupinách po sto a po päťdesiat. 42 Po­tom vzal tých päť chlebov i obe ryby, po­z­dvihol zrak k nebu, dob­rorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich roz­dávali ľuďom. Aj dve ryby roz­delil všet­kým. 43 Všet­ci jed­li a na­sýtili sa. 44 A ešte naz­bierali dvanásť pl­ných košov zvyškov z chlebov a rýb. Ježiš kráča po vode45 Tých, čo jed­li z chlebov, bolo päť tisíc mužov. 46 Hneď po­tom prinútil svojich učeníkov na­stúpiť na loď a ísť vo­pred na druhý breh do Bet­sai­dy, kým on roz­pus­tí zá­stup. 47 Keď ich pre­pus­til, vy­bral sa na vrch mod­liť sa. 48 Na­stal večer a loď bola upro­stred mora; on sám bol na zemi. 49 Videl ich vy­čer­paných od ve­slovania, lebo vietor dul v protismere. Pred ús­vitom šiel k nim kráčajúc po mori, a chcel ísť pop­ri nich. 50 Keď ho videli kráčať po mori, vy­krík­li, dom­nievali sa totiž, že je to prí­zrak. 51 Všet­ci ho totiž videli a preľak­li sa. On sa im však hneď pri­hovoril: Vzmužte sa! Ja som! Neboj­te sa! 52 Po­tom na­stúpil k nim na loď a vietor sa utíšil. Od úžasu zo­stali cel­kom ohromení. Uzdravovanie v Genezarete53 Ne­pochopili totiž udalosť s chlebmi; ich srd­ce bolo otupené. 54 Keď sa pre­plavili na druhý breh, pri­stáli pri Genezarete. 55 Len čo vy­stúpili z lode, ľudia ho hneď spoz­nali. 56 Roz­beh­li sa teda po celom okolí a na mies­ta, o ktorých počuli, že práve tam je, začali prinášať chorých na nosid­lách. 57 A kam­koľvek vkročil — do dedín, miest alebo osád — ľudia klád­li chorých na námes­tia. Prosili ho, aby sa moh­li dot­knúť as­poň ob­ruby jeho rúcha. Všet­ci, čo sa ho dot­kli, boli uzdravení.

EkumenickýMarek6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček