EkumenickýMarek16

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Vzkriesenie Ježiša1 Keď sa skončila sobota, Mária Mag­daléna, Mária Jakubova a Salomé na­kúpili voňavé oleje, aby ho išli po­mazať. 2 Na ús­vite pr­vého dňa po sobote, hneď po východe sln­ka prišli k hrobu. 3 Hovorili si medzi sebou: Kto nám od­valí kameň od vchodu do hrobu? 4 Keď sa lepšie pri­zreli, videli, že kameň je už od­valený. Bol totiž veľmi veľký. 5 Vošli do hrobu a na­pravo videli sedieť mláden­ca ob­lečeného do bieleho rúcha. Zľak­li sa. 6 No on im po­vedal: Neľakaj­te sa! Hľadáte Ježiša Nazaret­ského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, mies­to, kde ho položili. 7 Ale choďte a po­vedz­te jeho učeníkom, aj Pet­rovi, že vás pred­chádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám po­vedal. 8 Nato rých­lo vy­beh­li a utekali od hrobu, pre­tože sa ich zmoc­nila úžas­ná hrôza a boli ako bez seba. Ale ni­komu nič ne­povedali, lebo sa báli. Kánonický dodatok evanjelia9 Keď v prvý deň po sobote včas­ráno vstal, zjavil sa najprv Márii Mag­daléne, z ktorej kedysi vy­hnal sedem zlých duchov. 10 Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúch­lili a plakali. 11 Keď počuli, že žije a že ho videla, ne­uverili. 12 Po­tom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ces­te, keď išli na vidiek. 13 Vrátili sa a oznámili to os­tat­ným. Ani tým ne­uverili. 14 Na­pokon sa zjavil Jedenás­tim, keď stolovali. Vy­čítal im ne­vieru a tvrdo­sť srd­ca, pre­tože ne­uverili tým, čo ho videli vzkrieseného. 15 Po­vedal im: Choďte do celého sveta a ohlasuj­te evan­jelium všet­kému stvoreniu. 16 Kto uverí a dá sa po­krs­tiť, bude spasený. Kto však ne­uverí, bude od­súdený. 17 Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vy­háňať zlých duchov a hovoriť novými jazyk­mi. 18 Budú brať do rúk hadov a keď vy­pijú aj niečo smr­tonos­né, ne­uškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. 19 Keď im to Pán Ježiš po­vedal, bol vzatý do neba a za­sadol po Božej pravici. 20 Oni sa roz­išli a všade kázali. Pán im po­máhal a slovo po­tvr­dzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

EkumenickýMarek16

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček