EkumenickýMarek3

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Uzdravenie muža s ochrnutou rukou1 Keď znova vošiel do synagógy, bol tam človek s ochrnutou rukou. 2 Po­zor­ne ho sledovali, či nezačne uzdravovať v sobotu, aby ho moh­li obžalovať. 3 A Ježiš človekovi s nehybnou rukou pri­kázal: Po­stav sa do stredu! 4 A po­vedal im: Je do­volené v sobotu robiť dob­re alebo zle, život za­chrániť alebo zničiť? Oni však mlčali. 5 Vtedy si ich s hnevom pre­meral a za­rmútený nad ich bez­cit­ným srd­com po­vedal tomu človeku: Vy­stri ruku! On ju vy­strel. A jeho ruka ozdravela. 6 Farizeji hneď od­išli a začali sa radiť s herodiánmi, ako ho za­biť. Ježiš uzdravuje pri mori7 Ježiš sa so svojimi učeník­mi uchýlil k moru. Na­sledoval ho veľký zá­stup z Galiley a Jud­ska, 8 z Jeruzalema, Idumey a spoza Jor­dána, ba hr­nul sa k nemu i veľký zá­stup z okolia Týru a Sidonu, lebo sa do­počuli, čo robí. 9 Vtedy po­vedal učeníkom: Pri­prav­te mi loďku, aby ma zá­stupy ne­tlačili. 10 Pre­tože mnohých uzdravil, všet­ci, čo tr­peli nejakou chorobou, sa k nemu pred­ierali, aby sa ho dot­kli. 11 Keď ho zbadali nečis­tí duchovia, padali pred ním a kričali: Ty si Syn Boží! 12 On im však prís­ne pri­kázal, aby ho ne­prez­rádzali. Vyvolenie Dvanástich13 Po­tom vy­stúpil na vrch a po­zval k sebe tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. 14 Vtedy ustanovil Dvanás­tich, ktorých na­zval apoštol­mi, aby boli s ním a mohol ich po­sielať kázať 15 a aby mali moc vy­háňať zlých duchov. 16 Toto sú Dvanás­ti, ktorých ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, 17 Jakub Zebedejov a Ján, Jakubov brat — ktorým dal meno Bo­anér­ges, čo značí synovia hromu, 18 ďalej On­drej, Filip, Bar­tolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Al­fejov, Tadeáš, Šimon Kanaán­sky 19 a Judáš Iškari­ot­ský, ktorý ho aj zradil. Ježiš a Belzebul20 Po­tom vošiel do domu a znova sa zišiel zá­stup, takže si ne­moh­li ani chleba zajesť. 21 Keď sa to do­počuli jeho príbuz­ní, prišli, aby ho od­vied­li, lebo hovorili, že sa po­miatol. 22 Zákon­níci, ktorí zišli z Jeruzalema, tvr­dili: Je po­sad­nutý Bel­zebulom a mocou vlád­cu zlých duchov vy­háňa zlých duchov. 23 Za­volal ich k sebe a hovoril im v podobenstvách: Ako môže satan vy­háňať satana? 24 Ak je nejaké kráľov­stvo vnútor­ne roz­delené, také kráľov­stvo ne­môže ob­stáť. 25 Ak je nejaký dom vnútor­ne roz­delený, taký dom ne­môže ob­stáť. 26 Ak satan po­vs­tal proti sebe a je roz­delený, ne­ob­stojí, a je s ním koniec. 27 Nik ne­môže vnik­núť do domu siláka a okrad­núť ho o jeho veci, ak toho siláka najprv ne­zviaže; a po­tom môže vy­lúpiť jeho dom. 28 Amen, hovorím vám: Všet­ky hriechy a rúhania, ktorých sa ľudia do­pus­tia, im budú od­pus­tené. 29 Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu nebude od­pus­tené naveky, ale je vin­ný večným hriechom. 30 Lebo hovorili: Je po­sad­nutý nečis­tým duchom. Pravá Ježišova rodina31 Vtom prišla jeho mat­ka a jeho bratia. Zo­stali von­ku a dali si ho za­volať. 32 Okolo neho sedelo množs­tvo ľudí. Oznámili mu: Von­ku ťa hľadá tvoja mat­ka a tvoji bratia. 33 On im od­povedal: Kto je moja mat­ka a moji bratia? 34 Prešiel po­hľadom po okolo­sediacich a po­vedal: Hľa, moja mat­ka i moji bratia! 35 Lebo mojím bratom, ses­trou a mat­kou je každý, kto pl­ní Božiu vôľu!

EkumenickýMarek3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček