EkumenickýMarek12

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Podobenstvo o zlých vinohradníkoch1 A začal hovoriť v podobenstvách: Človek vy­sadil vinicu, ohradil ju plotom, pod lis vy­kopal žľab a po­stavil vežu. Po­tom vinicu prenajal vinoh­rad­níkom a od­ces­toval. 2 V čase oberačky po­slal k vinohradníkom sluhu, aby od nich pre­vzal podiel z výnosu vinice. 3 No oni ho chytili, zbili a po­slali späť na­práz­dno. 4 Znova k nim po­slal iného sluhu. Tomu roz­bili hlavu a po­tupili ho. 5 Nato po­slal ďalšieho, toho za­bili. Aj mnoho iných; jed­ných zbili, iných za­bili. 6 Mal ešte jed­ného milovaného syna. Na­koniec k nim po­slal aj toho, pre­tože si po­vedal: Iste budú mať rešpekt pred mojím synom! 7 No vinoh­rad­níci si po­vedali: Toto je dedič! Poďte, za­bime ho a dedičs­tvo bude naše! 8 Tak ho chytili, za­bili a vy­hodili z vinice. 9 Čo po­tom urobí majiteľ vinice? Príde, za­hubí vinoh­rad­níkov a vinicu dá iným. 10 Či ste nečítali v Písme: Kameň, ktorý stavitelia za­vr­h­li, stal sa uhol­ným kameňom. 11 Pán to urobil, je to ob­divuhod­né v našich očiach? 12 Snažili sa ho zmoc­niť, lebo po­chopili, že to podoben­stvo po­vedal o nich. Mali však strach pred ľuďmi, pre­to ho nechali a od­išli. Spor o dani13 Po­slali k nemu nie­koľkých farizejov a herodiánov, aby ho pod­chytili v reči. 14 Tí prišli a po­vedali mu: Učiteľ, vieme, že hovoríš prav­du a neberieš ohľad na ni­koho, lebo sa ne­pozeráš na osobu človeka, ale učíš ver­ne Božej ces­te. Je do­volené dávať daň cisárovi, či nie? Máme dávať, alebo ne­máme dávať? 15 On však spoz­nal ich po­krytec­tvo a od­povedal im: Prečo ma po­kúšate? Prines­te mi denár, aby som ho videl! 16 Keď mu ho prinies­li, spýtal sa ich: Čí je to ob­raz a nápis? Od­povedali: Cisárov! 17 A Ježiš im po­vedal: Čo je cisárovo, daj­te cisárovi, a čo je Božie, Bohu! Veľmi sa tomu čudovali. Spor o vzkriesenie18 Prišli k nemu saduceji, ktorí tvr­dia, že vzkriesenie nejes­tvuje, a spýtali sa ho: 19 Učiteľ, Mojžiš nám na­písal: Ak nie­komu zo­mrie brat a zanechá po sebe manžel­ku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svoj­mu bratovi po­tom­stvo. 20 Bolo sedem bratov. Oženil sa pr­vý, zo­mrel a nezanechal po­tom­stvo. 21 Vzal si ju druhý, zo­mrel a ani on nezanechal po­tom­stvo. Rov­nako tretí. 22 A tak po­stup­ne ani jeden z nich nezanechal po­tom­stvo. Ako po­sled­ná zo všet­kých zo­mrela aj žena. 23 Komu z nich bude pat­riť žena pri vzkriesení, keď vstanú? Veď sied­mi ju mali za ženu! 24 Ježiš im od­povedal: Neb­lúdite pre­to, že ne­poz­náte Pís­mo, ani Božiu moc? 25 Veď keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vy­dávať, ale budú ako nebes­kí an­jeli. 26 Po­kiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako po­vedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Ab­raháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? 27 Veď Boh nie je Bohom mŕt­vych, ale živých! Veľmi sa mýlite! Veľké prikázanie28 Jeden zo zákon­níkov, ktorý vy­počul ten­to spor, podišiel bližšie, lebo si všimol, že Ježiš im od­povedal výs­tižne. Spýtal sa ho: Ktoré pri­kázanie je zo všet­kých naj­dôležitejšie? 29 Ježiš od­povedal: Naj­dôležitejšie je toto: Počuj, Iz­rael! Pán, náš Boh, je jediný Pán! 30 Milovať budeš Pána, svoj­ho Boha, celým svojím srd­com, celou dušou, celou mysľou a celou silou! 31 Druhé je toto: Milovať budeš svoj­ho blížneho ako seba samého! Iného väčšieho pri­kázania ako sú tieto, niet. 32 Zákon­ník mu po­vedal: Správ­ne, učiteľ, po­vedal si prav­du! Jediný je a ok­rem neho iného niet! 33 A: Milovať ho celým srd­com, celým roz­umom i celou silou a milovať blížneho ako seba samého je viac ako všet­ky spaľované a os­tat­né obety. 34 Keď Ježiš videl, že múd­ro od­povedal, po­vedal mu: Nie si ďaleko od Božieho kráľov­stva. Po­tom sa ho už nik ne­od­vážil vy­pytovať. Spor o Dávidovho syna35 Keď Ježiš učil v chráme, po­vedal: Ako môžu zákon­níci tvr­diť, že Kris­tus je Dávidovým synom? 36 Veď sám Dávid po­vedal vo Svätom Duchu: Pán po­vedal môj­mu Pánovi: Sad­ni si po mojej pravici, kým ti ne­položím ne­priateľov pod nohy! 37 Sám Dávid ho nazýva Pánom, ako po­tom môže byť jeho synom? A veľký zá­stup ho s radosťou počúval. Výstraha pred zákonníkmi38 Keď Ježiš učil, hovoril im: Varuj­te sa zákon­níkov, čo radi chodia v dlhých rúchach, vy­žadujú poc­ty na námes­tiach, 39 pop­red­né sedad­lá v synagógach a čest­né mies­ta na hos­tinách, 40 čo vy­jedajú domy vdov a na­oko sa dlho mod­lia. Takých pos­tih­ne prís­nejší trest! Obeta chudobnej vdovy41 Ježiš si sadol oproti chrámovej po­klad­nici a po­zoroval, ako do nej ľudia hádžu peniaze. Mnohí majet­ní dávali veľa. 42 Tu prišla jed­na chudob­ná vdova a vhodila dve drob­né min­ce, do­ved­na kvad­rant. 43 Za­volal si učeníkov a po­vedal im: Amen, hovorím vám, že táto chudob­ná vdova dala viac ako všet­ci os­tat­ní, ktorí hádzali do po­klad­nice. 44 Všet­ci tam dali zo svoj­ho pre­byt­ku, ona však pri svojej chudobe dala všet­ko, čo mala na svoje živobytie.

EkumenickýMarek12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček