EkumenickýMarek8

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Nasýtenie štyroch tisícov1 V tých dňoch, keď opäť bol s ním počet­ný zá­stup a ne­mali čo jesť, za­volal si učeníkov a po­vedal im: 2 Ľúto mi je zá­stupu; sú so mnou už tri dni a ne­majú čo jesť. 3 Ak ich pošlem domov hlad­ných, po­omd­lievajú na ces­te, lebo nie­ktorí z nich prišli zďaleka. 4 Učeníci mu od­povedali: Kto a ako by mohol tu na pu­statine ob­starať chlieb, aby toľkých na­sýtil? 5 Opýtal sa ich: Koľko máte chlebov? Od­povedali: Sedem. 6 Nato ľuďom pri­kázal, aby si po­sadali na zem. Ježiš vzal tých sedem chlebov, dob­rorečil, lámal a podával svojim učeníkom, aby ich roz­deľovali. Oni ich roz­dali zá­stupu. 7 Mali aj nie­koľko rybičiek. Aj tie požeh­nal a kázal ich roz­dať. 8 Ľudia sa na­sýtili, ba naz­bierali aj sedem košíkov zvyškov z chleba. 9 Ľudí bolo asi štyri tisíc. Na­koniec zá­stup roz­pus­til. 10 Hneď nato na­sadol so svojimi učeník­mi na loď a pri­plával do Dal­manut­ského kraja. Spor o znamenia11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Po­kúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba. 12 Zhl­boka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto po­kolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto po­kolenie nijaké znamenie nedos­tane! 13 Nechal ich, znova na­stúpil na loď a pre­plavil sa na druhý breh. Kvas farizejov a kvas Herodesa14 Učeníci si za­bud­li vziať chlieb. Na lodi mali so sebou iba jeden chlieb. 15 Vy­stríhal ich: Daj­te si po­zor, vy­hýbaj­te sa kvasu farizejov a kvasu Herodesa! 16 Oni hovorili medzi sebou o tom, že ne­majú chlieb. 17 Ježiš si to všimol a po­vedal im: Prečo hovoríte, že ne­máte chlieb? Stále nerozumiete a nechápete? Máte za­tvrd­nuté srd­ce? 18 Máte oči — a ne­vidíte? Máte uši — a ne­počujete? Ne­pamätáte sa, 19 koľko pl­ných košov zvyškov chleba ste po­zbierali vtedy, keď som roz­lámal päť chlebov piatim tisícom? Od­povedali mu: Dvanásť. 20 A keď som roz­delil sedem chlebov štyrom tisícom, koľko pl­ných košíkov zvyškov chleba ste naz­bierali? Od­povedali: Sedem. 21 Na­koniec do­dal: Ešte stále nechápete? Uzdravenie slepca v Betsaide22 Po­tom prišli do Bet­sai­dy. Pri­vied­li k nemu slep­ca a prosili, aby sa ho dot­kol. 23 Chytil slep­ca za ruku a vy­viedol ho von za dedinu. Na­slinil mu oči, položil naňho ruky a spýtal sa ho: Vidíš niečo? 24 A on ot­voril oči a po­vedal: Vidím ľudí; vy­zerajú ako stromy, ale chodia. 25 Znovu mu položil ruky na oči a on začal vidieť. Slepec ozdravel a všet­ko videl ú­pl­ne jas­ne. 26 Po­tom ho po­slal domov a pri­kázal mu: Ale do dediny nechoď! Petrovo vyznanie27 Ježiš sa vy­bral aj s učeníkmi do dedín pri Cézarei Filipovej. Ces­tou sa svojich učeníkov spýtal: Za koho ma ľudia po­kladajú? 28 Od­povedali mu: Za Jána Krs­titeľa, jed­ni za Eliáša a iní za jed­ného z prorokov. 29 On sa ich opýtal: A za koho ma po­kladáte vy? Peter mu od­povedal: Ty si Kris­tus! 30 No Ježiš im dôraz­ne pri­kázal, aby o ňom pred ni­kým nehovorili. Prvá Ježišova predpoveď smrti a vzkriesenia31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť. Za­vrh­nú ho starší, veľkňazi i zákon­níci, za­bijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 32 Hovoril im to cel­kom ot­vorene. Peter ho od­viedol na­bok a začal mu do­hovárať. 33 Ježiš sa ob­rátil k učeníkom a Pet­ra po­kar­hal: Choď za mňa, satan, lebo ne­máš zmysel pre Božie veci, len pre ľud­ské. Nasledovanie Ježiša34 Ježiš za­volal k sebe zá­stup aj s učeníkmi a po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma! 35 Lebo kto by si chcel za­chrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evan­jelium, za­chráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak zís­ka aj celý svet, ale pre­már­ni svoj život? 37 Za čo môže človek zís­kať svoj život? 38 Kto sa pred tým­to cudzoložným a hriešnym po­kolením bude han­biť za mňa a za moje slová, za toho sa bude han­biť aj Syn človeka, keď príde v sláve svoj­ho Otca so svätými an­jel­mi.

EkumenickýMarek8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček