EkumenickýMarek1,3

Marek 1:3

Evanjelium podľa Mareka

Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! —


Verš v kontexte

2 Ako je na­písané u proroka Izai­áša: Hľa, po­sielam pred tebou svoj­ho po­sla, aby ti pri­pravil ces­tu. 3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! — 4 tak vy­stúpil Ján Krs­titeľ na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

Evanjelický

3 hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.

Ekumenický

3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! —

Bible21

3 „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte ces­tu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček