EkumenickýMarek11

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Triumfálny príchod do Jeruzalema1 Keď sa blížili k Jeruzalemu, pri Bet­fagé a Betánii blíz­ko Olivovému vr­chu po­slal dvoch svojich učeníkov 2 a pri­kázal im: Choďte do dediny pred vami. Hneď ako ta voj­dete, náj­dete pri­viazané os­liat­ko, na ktorom do­siaľ nijaký človek ne­sedel. Od­viažte ho a pri­veďte! 3 Ak sa vás nie­kto spýta: Čo to robíte? , od­povedz­te: Pán ho po­trebuje, ale hneď ho sem zasa vráti. 4 Učeníci išli, našli os­liat­ko uviazané o bránku von­ku na ces­te a od­viazali ho. 5 Nie­ktorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali: Čo to robíte, prečo od­väzujete os­liat­ko? 6 No keď po­vedali, ako im hovoril Ježiš, nechali ich. 7 Učeníci pri­vied­li os­liat­ko k Ježišovi. Pre­hodili naň svoje plášte a on si naň sadol. 8 Mnohí pre­stierali na ces­tu svoje plášte a iní hádzali ratoles­ti na­sekané v poli. 9 Tí, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosan­na! Požeh­naný, ktorý pri­chádza v mene Pánovom! 10 Požeh­nané kráľov­stvo nášho otca Dávida, ktoré pri­chádza! Hosan­na na výsos­tiach! 11 Po­tom vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všet­ko si pop­rezeral a pre­tože už bol večer, od­išiel s Dvanástimi do Betánie. Prekliatie figovníka12 Keď na druhý deň od­išli z Betánie, vy­hladol. 13 Vtom z diaľky zbadal figov­ník pl­ný lís­tia. Šiel sa po­zrieť, či na ňom niečo nenáj­de. Keď sa k nemu pri­blížil, ok­rem lis­tov nenašiel nič, lebo nebol čas fíg. 14 Po­vedal mu: Nech z teba už ni­kto ni­kdy viac neje ovocie. Jeho učeníci to počuli. Vyčistenie chrámu15 Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vy­háňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomen­com pop­rev­racal stoly a predavačom holubov pul­ty. 16 Nedovolil, aby nie­kto niečo prenášal cez chrám. 17 Učil ich a hovoril: Či nie je na­písané: Môj dom sa bude nazývať domom mod­lit­by pre všet­ky národy? Vy ste však z neho urobili pelech lot­rov! 18 Počuli to veľkňazi a zákon­níci a hľadali spôsob, ako ho za­hubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud ob­divoval jeho učenie. 19 Keď sa zvečerilo, od­išli z mesta. Poučenie od figovníka20 Za­včas ráno, keď pre­chádzali okolo figov­níka, všim­li si, že je od koreňa cel­kom vy­sc­hnutý. 21 Vtedy sa Peter roz­pomenul a po­vedal mu: Maj­ster, po­zri! Figov­ník, ktorý si pre­klial, vy­schol. 22 Ježiš im od­povedal: Maj­te vieru v Boha! 23 Amen, hovorím vám, keby nie­kto pri­kázal tomuto vr­chu: Zdvih­ni sa a zrúť sa do mora! , a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vy­slovil, sa stane, spl­ní sa mu to. 24 Pre­to vám hovorím: Všet­ko, o čo sa mod­líte a prosíte, ver­te, že ste do­stali a budete mať. 25 Keď sa chys­táte na mod­lit­bu, od­púšťaj­te všet­ko, čo proti nie­komu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach od­pus­til vaše pre­vinenia. 26 Zase sa vrátili do Jeruzalema. Keď pre­chádzal chrámom, prišli k nemu veľkňazi, zákon­níci a starší Spor o Ježišovu právomoc27 a položili mu otáz­ku: Akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil? 28 Ježiš im po­vedal: Dám vám jed­nu otáz­ku. Ak mi od­poviete, aj ja vám po­viem, akou mocou to robím. 29 Bol Jánov krst z neba, alebo od ľudí? Od­povedz­te mi! 30 A oni medzi sebou uvažovali tak­to: Ak po­vieme, že z neba, po­vie: Prečo ste mu teda ne­uverili? 31 Ale po­vedať: Od ľudí, báli sa zá­stupu, lebo všet­ci po­kladali Jána za proroka. 32 Pre­to Ježišovi od­povedali: Ne­vieme. A Ježiš im po­vedal: Ani ja vám teda ne­poviem, akou mocou robím tieto veci.

EkumenickýMarek11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček