EkumenickýMarek15

Marek

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš pred Pilátom1 Hneď na ús­vite sa zišli veľkňazi so zákon­ník­mi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, od­vied­li a odo­vzdali Pilátovi. 2 Pilát sa ho spýtal: Si ty kráľ Židov? On mu od­povedal: Sám to hovoríš. 3 Veľkňazi ho ob­viňovali z mnohých vecí. 4 Pilát mu znova položil otáz­ku: Nič ne­od­povedáš? Po­zri, čo všet­ko na teba žalujú. 5 Ježiš však nič ne­od­povedal, takže sa Pilát čudoval. Ježiš odsúdený na smrť6 Na sviat­ky im pre­púšťal na slobodu jed­ného z väzňov, o ktorého žiadali. 7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure do­pus­tili vraždy, bol vo väzení muž menom Barab­báš. 8 Zá­stup vy­stúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. 9 Pilát im po­vedal: Chcete, aby som vám pre­pus­til toho kráľa Židov? 10 Lebo vedel, že veľkňazi ho vy­dali len zo závis­ti. 11 Veľkňazi však pošt­vali zá­stup, aby si žiadal pre­pus­tiť radšej Barab­báša. 12 Ale Pilát sa znova ob­rátil na nich a spýtal sa: A čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? 13 Vtedy znovu zvolali: Ukrižuj ho! 14 Pilát im po­vedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlas­nejšie kričali: Ukrižuj ho! 15 Vtedy Pilát, aby vy­hovel ľudu, pre­pus­til Barab­báša, no Ježiša dal zbičovať a vy­dal ho, aby ho ukrižovali. Výsmech vojakov16 Vojaci ho vy­vied­li do ná­dvoria vlád­nej budovy a zvolali celú kohor­tu. 17 Ob­liek­li ho do pur­purového plášťa, na hlavu mu na­sadili korunu upletenú z tŕnia, 18 a začali ho po­zdravovať: Nech žije židov­ský kráľ! 19 Trs­tinou ho bili po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a vzávali mu úc­tu. 20 Keď sa mu do­sť na­pos­mievali, vy­zliek­li mu pur­purový plášť a znova mu ob­liek­li jeho šaty. Po­tom ho vy­vied­li, aby ho ukrižovali. Ukrižovanie21 Is­tého Šimona z Cyrény, otca Alexan­dra a Rúfa, ktorý práve pri­chádzal z poľa, prinútili, aby mu niesol kríž. 22 Vied­li ho na mies­to Gol­gota, čo v preklade znamená Mies­to leb­ky. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale Ježiš to ne­prijal. 24 Pri­bili ho na kríž a jeho šaty si roz­delili; lósom určili, kto čo do­stane. 25 Boli tri hodiny, keď ho ukrižovali. 26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ Židov. 27 Spolu s ním ukrižovali aj dvoch lot­rov: jed­ného sprava a druhého zľava. 28 Okolo­idúci sa mu rúhali, po­triasali hlavami a hovorili: Hej ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho po­stavíš! 29 Za­chráň seba samého a zo­stúp z kríža! 30 Podob­ne sa mu po­smievali aj veľkňazi a so zákon­ník­mi si hovorili: Iných za­chraňoval a sám sebe ne­môže po­môcť. 31 Kris­tus, kráľ Iz­raela! Nech teraz zo­stúpi z kríža, aby sme videli a uverili! Po­tupovali ho aj tí, čo boli ukrižovaní spolu s ním. 32 O šiestej hodine na­stala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. Ježišova smrť33 O deviatej Ježiš zvolal moc­ným hlasom: Eloi, Eloi — lema sabacht­hani? Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opus­til? 34 Keď to nie­ktorí z okolostojacich počuli, po­vedali: Po­zrite, volá Eliáša. 35 Ktosi od­behol, na­močil špon­giu do oc­tu, na­stokol ju na trs­tinovú tyč, dával mu piť a hovoril: Nechaj­te ho, uvidíme, či ho príde Eliáš sňať. 36 No Ježiš zvolal moc­ným hlasom a vy­dýchol. 37 Chrámová opona sa roz­trh­la na dvoje od­hora až nadol. 38 A keď stot­ník, ktorý stál neďaleko, videl, ako do­dýchal, vy­hlásil: Ten­to človek bol určite Boží Syn! 39 Zo­bďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Mag­daléna, Mária, mat­ka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé. 40 Všet­ky ho sprevádzali a po­sluhovali mu, ešte keď bol v Galilei. Boli tam aj mnohé iné, ktoré sa spolu s ním vy­dali na ces­tu do Jeruzalema. 41 Keď sa zvečerilo a bol príp­rav­ný deň pred sobotou, Ježišov pohreb42 prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľov­stvo. S odvahou pred­stúpil pred Piláta a vy­žiadal si Ježišovo telo. 43 Pilát sa však za­divil, že Ježiš už zo­mrel. Pred­volal si stot­níka a spýtal sa, či už dáv­no zo­mrel. 44 Keď mu to stot­ník po­tvr­dil, daroval Jozefovi mŕt­ve telo. 45 Jozef kúpil jem­né plát­no, sňal ho z kríža, za­vinul ho do plát­na a uložil do hrobu, vy­tesaného v skale. K otvoru hrobu pri­valil kameň. 46 Mária Mag­daléna a Jozesova mat­ka Mária sa dívali, kde ho položili.

EkumenickýMarek15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček