RoháčekJózua8

Józua

Mesto Haj. Prípravy Jozuove.1 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ani sa ne­strachuj! Poj­mi so sebou všetok ľud, súci do boja, a vstaň a iď hore do Haja. Hľaďže, dal som do tvojej ruky kráľa mes­ta Haj i jeho ľud, jeho mes­to i jeho zem. 2 A učiníš mes­tu Haj i jeho kráľovi, jako si učinil Jerichu i jeho kráľovi, len že jeho korisť i jeho dobytok ulúpite pre seba. Po­stav si ú­klad mes­tu od jeho tyla. 3 Vtedy vstal Jozua, všetok ľud, súci do boja, aby išli hore do Haja. A Jozua vy­bral trid­sať tisíc mužov, sil­ných hr­dinov, a po­slal ich vop­red vnoci. 4 A pri­kázal im a riekol: Hľaďte, vy budete ú­kladiť mes­tu od tyla mes­ta. Ne­vzdiaľte sa veľmi ďaleko od mes­ta a buďte všet­ci hotoví. 5 A ja a všetok ľud, ktorý poj­de so mnou, budeme sa blížiť mes­tu. A stane sa, keď vy­j­dú oproti nám ako tam prv, že budeme utekať pred nimi. 6 A vy­j­dú za nami a pojdú, až ich od­trh­neme od mes­ta, lebo po­vedia: Utekajú pred nami jako tam prv! A budeme utekať pred nimi. 7 A vy vstanete z ú­kladis­ka a zauj­mete mes­to. A Hos­podin, váš Bôh, ho dá do vašej ruky. 8 A stane sa, keď do­siah­nete mes­to, že ho za­pálite ohňom; učiníte podľa slova Hos­podinov­ho. Hľaďte, pri­kázal som vám! 9 A tak ich po­slal Jozua, a išli do ú­kladis­ka a zo­stali medzi Bét-elom a medzi Hajom, od západ­nej strany mes­ta Haj. A Jozua nocoval tej noci medzi ľudom. Dobytie mesta.10 Po­tom vstanúc Jozua skoro ráno spočítal ľud a išiel hore, on i starší Iz­raelovi, pred ľudom k Haju. 11 A všetok bojov­ný ľud, ktorý bol s ním, išiel hore, pri­blížili sa a prišli na­proti mes­tu a položili sa táborom od sever­nej ­strany Haja, a dolina bola medzi ním a medzi Hajom. 12 A vzal okolo päť tisíc mužov a po­stavil ich ú­kladom medzi Bét-elom a medzi Hajom od západ­nej ­strany mesta. 13 A rozo­stavil ľud, celý tábor, ktorý bol od sever­nej ­strany mesta, i jeho za­dné voj­sko od západ­nej strany mes­ta. A tak odišiel Jozua tej noci na­pro­stred doliny. 14 A stalo sa, keď to videl kráľ mes­ta Haj, poponáhľali sa a vstanúc skoro ráno vy­šli mužovia mes­ta vús­trety Iz­raelovi do boja, on i všetok jeho ľud, na určený čas pred rovinu. Ale on ne­vedel, že mu ú­kladia od tyla mes­ta. 15 A Jozua a všetok Iz­rael sa staväli, jako keby boli porazení pred nimi a utekali ces­tou púšte. 16 Vtedy bol krikom po­volaný všetok ľud, ktorý bol v mes­te, aby ich honili, a honili Jozuu a boli od­tr­hnutí od mes­ta. 17 A nezos­talo ani muža v mes­te Haj ani v Bét-ele, ktorý by nebol vy­šiel za Iz­raelom, a zanechali mes­to ot­vorené a honili Iz­raela. 18 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Vy­stri svojou kopi­ou, ktorá je v tvojej ruke, proti mes­tu Haj, lebo ho dám do tvojej ruky! A Jozua vy­strel kopi­ou, ktorá bola v jeho ruke, proti mes­tu. 19 Vtedy po­vs­tal rých­le ú­klad zo svoj­ho mes­ta, a bežali, hneď ako vy­strel svoju ruku, a voj­dúc do mesta zau­jali ho, a chyt­ro za­pálili mes­to ohňom. 20 A mužovia Haja ob­zrúc sa naz­pät videli, že hľa, vy­stupuje dym mes­ta do neba, a nebolo v nich sily utiecť ani sem ani ta, a ľud, ktorý utekal na púšť, ob­rátil sa z­pät proti prena­sledovateľovi. 21 Keď potom videl Jozua i celý Iz­rael, že ú­klad zau­jal mes­to, a že vy­stupuje dym mes­ta, vrátili sa a bili mužov Haja. 22 A tam­tí vy­šli z mes­ta proti nim, a tak boli Iz­raelovi v pro­stred­ku, jed­ni im boli ztade a druhí ztade, a bili ich až im ni­kto nezos­tal živý ani z nich ni­kto neutiekol. 23 A kráľa Haja chytili živého a do­vied­li ho k Jozu­ovi. 24 A stalo sa, keď po­bil Iz­rael všet­kých obyvateľov mes­ta Haj na poli, na púšti, kam ich honili, a keď popadali všet­ci os­trím meča, až boli cele vy­hladení, vtedy sa vrátil celý Iz­rael do mes­ta Haj, a zbili ho os­trím meča. 25 A bolo všet­kých, ktorí pad­li toho dňa, od muža až do ženy, dvanásť tisíc, všet­ko ľudia mes­ta Haj. 26 A Jozua ne­spus­til svojej ruky, ktorú vy­strel s kopi­ou, do­kiaľ cel­kom ne­vy­hladil všet­kých obyvateľov Haja za­riek­nuc ich ú­pl­nej záhube. 27 Len dobytok a korisť toho mes­ta ulúpili pre seba synovia Izraelovi, podľa slova Hos­podinov­ho, ktoré pri­kázal Jozu­ovi. 28 A Jozua spálil Haj a učinil ho večnou hromadou a púšťou a je tak až do tohoto dňa. 29 A kráľa Haja obesil na strom a nechal ho visieť až do večera. Ale keď zašlo sln­ko, roz­kázal Jozua, a sňali jeho mŕt­volu so stromu a hodili ju ku vrátam brány mes­ta a nanosili na neho veľkú hromadu kamenia, k­torá je tam až do tohoto dňa. Jozua postaví oltár a číta slová zákona.30 Vtedy po­stavil Jozua Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu, ol­tár na vr­chu Ébale, 31 tak ako pri­kázal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, synom Iz­raelovým, ako je to napísané v knihe zákona Mojžišov­ho, ol­tár z celých kameňov netesaných, nad ktorými ne­po­vznies­li železa. A obetovali na ňom zápal­né obeti Hos­podinovi a obetovali aj bitné obeti po­koj­né. 32 A na­písal tam na tie kamene opis zákona Mojžišov­ho, ktorý na­písal pred syn­mi Iz­raelovými. 33 A celý Iz­rael i jeho starší i jeho správcovia i jeho sud­covia stáli s jed­nej i s druhej strany truh­ly pred kňaz­mi Levitami, ktorí nosili truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, tak cudzí jako zrodení doma, polo­vica ich s­tála oproti vr­chu Gerízimu a ich d­ruhá polovica oproti vr­chu Ébalu, tak ako pri­kázal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, požeh­návať ľud Iz­raelov najprv. 34 Po­tom čítal všet­ky slová zákona, požeh­nanie i zlorečenie, všet­ko tak, ako je napísané v knihe zákona. 35 Nebolo ničoho zo všet­kého toho, čo pri­kázal Mojžiš, čoho by nebol čítal Jozua pred celou ob­cou Iz­raelovou, i p­red ženami i p­red deťmi i p­red pohostínom, ktorý chodil v ich strede.

RoháčekJózua8