RoháčekJózua3

Józua

Prechod cez Jordán.1 A Jozua vstal skoro ráno, a rušali sa zo Šit­tíma a prišli až k Jor­dánu, on i všet­ci synovia Iz­raelovi, a nocovali tam, prv ako prešli cezeň. 2 A stalo sa po troch dňoch, že prešli správ­covia stredom tábora 3 a pri­kázali ľudu a riek­li: Keď uvidíte truh­lu sm­luvy Hos­podina, svoj­ho Boha, a kňazov Levitov, že ju ne­sú, vtedy sa i vy po­hnete so svoj­ho mies­ta a poj­dete za ňou. 4 Ale bude vzdialenosť medzi vami a medzi ňou okolo dva tisíce lakťov čo do miery. Ne­prib­lížte sa k nej, aby ste znali ces­tu, ktorou máte ísť, lebo ste ešte ni­kdy ne­išli touto ces­tou. 5 A Jozua po­vedal ľudu: Po­sväťte sa, lebo zaj­tra učiní Hos­podin divy vo vašom strede. 6 A Jozua po­vedal kňazom: Vez­mite truh­lu sm­luvy a iďte pred ľudom. A tak vzali truh­lu sm­luvy a išli pred ľudom. 7 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Tohoto dňa ťa začnem zveličovať v očiach celého Iz­raela, aby vedeli, že jako som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou. 8 A ty pri­kážeš kňazom, ktorí ne­sú truh­lu sm­luvy, a po­vieš im: Keď prij­dete až na po­kraj vody Jor­dána, za­stavíte sa a budete stáť v Jor­dáne. 9 Potom povedal Jozua synom Iz­raelovým: Pri­stúp­te sem a počuj­te slová Hos­podina, svoj­ho Boha! 10 A zase povedal Jozua: Po tom­to po­znáte, že je sil­ný Bôh živý vo vašom strede a že istotne vy­ženie zp­red vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Ger­gezeja, Amoreja a Jebuzeja. 11 Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána. 12 A tak teraz vez­mite si dvanásť mužov z po­kolení Iz­raelových, po jed­nom mužovi z každého pokolenia. 13 A stane sa, keď spočinú stupy nôh kňazov, ktorí ne­sú truh­lu Hos­podina, Pána celej zeme, vo vode Jor­dána, že budú od­rezané vody Jor­dána, vody, tečúce od hora, a budú stáť na jednej hromade. 14 A stalo sa, keď sa ľud po­hnul zo svojich stánov, aby prešiel cez Jor­dán, a kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy, pred ľudom, 15 a keď prišli tí, ktorí nies­li truh­lu, až k Jor­dánu, a nohy kňazov, ne­súcich truh­lu, za­močili sa na kraji vody (a Jor­dán býva pre­pl­nený, takže roz­lieva vody na všet­ky svoje brehy, každoročne v dobe žat­vy), 16 že sa za­stavily vody, so­stupujúce od hora, a stály jako jedna hromada na veľmi ďaleko pri mes­te Adame, ktoré leží po strane Car­tána, a tie, ktoré so­stupovaly k moru púšte, k Soľnému moru, od­tiek­li cel­kom a boly od­rezané, a ľud prešiel na mies­to naproti Jerichu. 17 A kňazi, ktorí nies­li truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, stáli na suchu pro­stred Jor­dána nehýbajúc sa, a celý Iz­rael, všet­ci išli po suchu, do­kiaľ ne­prešiel cez Jor­dán celý národ.

RoháčekJózua3