RoháčekJózua21

Józua

O mestách daných Levitom. Losy.1 A pri­stúpili hlavy ot­cov pokolenia Levitov k Eleazárovi, kňazovi, a k Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, a k hlavám ot­cov po­kolení synov Iz­raelových. 2 A vraveli im v Síle v zemi Kanaáne a riek­li: Hos­podin pri­kázal skr­ze Mojžiša dať nám mes­tá na bývanie aj s ich mest­skými obvodmi pre náš dobytok. 3 Vtedy dali synovia Iz­raelovi Levitom zo svoj­ho dedičs­tva na roz­kaz Hos­podinov tieto mes­tá aj ich ob­vody. 4 A vy­šiel los čeľade Kehátov­cov. A dostalo sa synom Árona, kňaza, z­pomedzi Levitov, z údelu pokolenia Júdov­ho a z po­kolenia Sime­onov­ho a z po­kolenia Ben­jaminov­ho losom: trinásť miest. 5 A os­tat­ným synom Kehátovým sa do­stalo z údelu čeľadí po­kolenia Ef­rai­mov­ho a z po­kolenia Dánov­ho a z polo­vice po­kolenia Manas­sesov­ho losom: desať miest. 6 A synom Geršonovým z údelu čeľadí po­kolenia Izachárov­ho, z po­kolenia Aserov­ho, z po­kolenia Naf­taliho a z polo­vice po­kolenia Manas­sesov­ho v Bázane, tiež losom: trinásť miest. 7 Synom Meráriho po ich čeľadiach z údelu pokolenia Rúbenov­ho, z po­kolenia Gádov­ho a z po­kolenia Za­bulonov­ho: dvanásť miest. Označenie miest. Údel čeľadí Kehátovcov.8 Tedy tieto mes­tá dali synovia Iz­raelovi Levitom aj ich mest­ské obvody, tak ako pri­kázal Hos­podin skr­ze Mojžiša, losom. 9 A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z po­kolenia synov Sime­onových tieto mes­tá, ktoré po­menovali menom. 10 A najprv sa do­stalo synom Áronovým z čeľade Kehátov­cov, k­torí boli zo synov Léviho, lebo ich bol ten los. 11 A tedy im dali Mes­to Ar­beho, otca Enákov­ho, a to je Hebron, na po­horí Júdovom a jeho ob­vod okolo neho. 12 Ale pole toho mes­ta a jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefun­neho, do jeho državia. 13 A tedy synom Árona, kňaza, dali útočišt­né mes­to vraha, Heb­ron, i jeho ob­vod, Lib­nu i jej ob­vod, 14 Jat­tír i jeho ob­vod, Eštemoa i jeho ob­vod, 15 Cholon i jeho ob­vod, Debír i jeho ob­vod, 16 Ajin i jeho ob­vod, Jut­tu i jej ob­vod a Bét-šemeš i jeho ob­vod, deväť miest z d­ržavia týchto dvoch po­kolení. 17 A z po­kolenia Ben­jaminov­ho: Gibe­on i jeho ob­vod, Gebu i jej ob­vod, 18 Anatót i jeho ob­vod, Al­mon i jeho ob­vod, štyri mes­tá. 19 Všet­kých miest synov Áronových, kňazov, bolo trinásť miest s ich ob­vodami. 20 A čeľadiam synov Keháta, Levitom, os­tat­ným zo synov Kehátových, dos­talo sa toto, mes­tá ich losu boly z údelu pokolenia Ef­rai­mov­ho. 21 A dali im útočišt­né mes­to vraha Síchem i jeho ob­vod na po­horí Ef­rai­movom a Gezer i jeho ob­vod, 22 Kibecaim i jeho ob­vod, Bét­choron i jeho ob­vod, štyri mes­tá. 23 A z po­kolenia Dánov­ho: El­teke i jeho ob­vod, Gib­beton i jeho ob­vod, 24 Aj­jalon i jeho ob­vod a Gatrimmon i jeho ob­vod, štyri mes­tá. 25 A z polo­vice po­kolenia Manas­sesov­ho: Tánach i jeho ob­vod a Gat­rim­mon i jeho ob­vod, dve mes­tá. 26 Všet­kých miest desať s ich ob­vodami čeľadiam os­tat­ných synov Kehátových. Údel čeľadí Geršonovcov.27 A synom Geršonovým z čeľadí Levitov dali z polo­vice po­kolenia Manas­sesov­ho: útočišt­né mes­to vraha Golan v Bázane i jeho ob­vod a Beešteru i jej ob­vod, dve mes­tá. 28 A z po­kolenia Izachárov­ho: Kišon i jeho ob­vod, Daberat i jeho ob­vod, 29 Jar­mút i jeho ob­vod a Én-gan­ním a jeho ob­vod, štyri mes­tá. 30 A z po­kolenia Aserov­ho: Mišál i jeho ob­vod, Ab­dón i jeho ob­vod, 31 Chel­kat i jeho ob­vod a Rechob i jeho ob­vod, štyri mes­tá. 32 A z po­kolenia Naf­taliho: útočišt­né mes­to vraha Kedeš v Galilei i jeho ob­vod, Cham­mot­dór i jeho ob­vod a Kar­tán i jeho ob­vod, tri mes­tá. 33 Všet­kých miest Geršonov­cov po ich čeľadiach bolo trinásť miest s ich ob­vod­mi. Údel čeľadí Meráriho.34 A čeľadiam synov Meráriho, os­tat­ným Levitom, dali od po­kolenia Za­bulonov­ho: Jok­neam i jeho ob­vod, Kar­tu i jej ob­vod, 35 Dim­nu i jej ob­vod a Na­halal i jeho ob­vod, štyri mes­tá. 36 A z po­kolenia Rúbenov­ho: Becer i jeho ob­vod a Jahaca i jej ob­vod, 37 Kedemót i jeho ob­vod a Méfat i jeho ob­vod, štyri mes­tá. 38 A z po­kolenia Gádov­ho: útočišt­né mes­to vraha Rámot v Gileáde i jeho ob­vod a Mach­naim i jeho ob­vod, 39 Chešbon i jeho ob­vod a Jazer i jeho ob­vod, všet­kých miest štyri. 40 Všet­kých miest, k­toré dali synom Meráriho po ich čeľadiach, os­tat­ným z čeľadí Levitov, bolo podľa ich losu dvanásť miest. Spolu štyridsaťosem miest.41 Všet­kých miest Levitov medzi državím synov Iz­raelových bolo štyridsaťosem miest s ich ob­vod­mi. 42 Každé z tých­to miest malo svoj ob­vod okolo seba; tak to maly všet­ky tie mes­tá. Hospodin splnil svoje zasľúbenia.43 A tedy dal Hos­podin Iz­raelovi celú zem, o ktorej pri­sahal, že ju dá ich ot­com, a zau­jali ju do dedičs­tva a bývali v nej. 44 A Hos­podin im dal od­počinutia zo všet­kých strán, všet­ko tak, ako pri­sahal ich ot­com, ani ne­ob­stál ni­kto pred nimi, nik­to zo všet­kých ich ne­priateľov; všet­kých ich ne­priateľov dal Hos­podin do ich ruky. 45 Ne­pad­lo nes­pl­nené ani slovo zo všet­kých tých dob­rých slov, ktoré hovoril Hos­podin domu Iz­raelov­mu. Všet­ko sa spl­nilo.

RoháčekJózua21