RoháčekJózua23

Józua

Jozua vystríha pred spolčovaním sa s pohanmi.1 A stalo sa po mnohých dňoch, po tom, čo dal Hos­podin Iz­raelovi od­počinutie od všet­kých ich ne­priateľov na­okolo, a keď už bol Jozua starý, sošlý vekom, 2 že po­volal Jozua celého Iz­raela, jeho starších a jeho hlavy, jeho sud­cov a jeho správ­cov a riekol im: Ja som starý, sošlý vekom. 3 A vy ste videli všet­ko, čo učinil Hos­podin, váš Bôh, všet­kým tým pohan­ským národom pre vás, lebo Hos­podin, váš Bôh, on bojoval za vás. 4 Hľaďte, roz­delil som vám losom tie po­zos­talé národy do dedičs­tva, vašim po­koleniam, od Jor­dána i všet­ky národy, ktoré som vy­plienil, až po Veľké more, na západe sln­ka. 5 A Hos­podin, váš Bôh, on sám ich vy­pudí zp­red vás a vy­ženie ich zp­red vašej tvári, a zauj­mete ich zem do dedičs­tva, tak ako vám hovoril Hos­podin, váš Bôh. 6 Pre­to buďte v tom veľmi sil­ní, aby ste os­tríhali a činili všet­ko, čo je na­písané v knihe zákona Mojžišov­ho, tak, aby ste sa ne­uh­li od neho ani na­pravo ani naľavo, 7 tak, aby ste ne­išli medzi tie pohan­ské národy, tie, ktoré po­zos­taly s vami, a ne­pripomínaj­te si mena ich bohov ani na nich neprisahajte ani im ne­slúžte ani sa im nek­laňaj­te. 8 Ale Hos­podina, svoj­ho Boha, sa pri­dŕžaj­te, jako ste robili až do tohoto dňa. 9 A Hos­podin vy­hnal zp­red vašej tvári veľké národy a moc­né, takže ne­ob­stál ni­kto pred vami až do tohoto dňa. 10 Jediný muž z vás bude honiť tisíc, lebo Hos­podin, váš Bôh, on bojuje za vás, tak ako vám hovoril. 11 Pre­to sa veľmi vy­stríhaj­te pozorujúc na svoje duše, aby ste milovali Hos­podina, svoj­ho Boha. Následky odvrátenia sa od Hospodina.12 Lebo keby ste sa pred­sa len od­vrátili a pri­pojili by ste sa ostat­ku tých­to národov, tých, ktoré po­zos­taly s vami, a spríbuz­nili by ste sa s nimi žen­bou alebo vy­dajom a vošli by ste k nim, a oni by vošli k vám, 13 vtedy vedz­te is­tot­ne, že Hos­podin, váš Bôh, ne­vyženie viacej tých národov zp­red vašej tvári, ale vám budú smečkou a pas­cou a bičom na vaše boky a tŕňami vo vašich očiach, do­kiaľ nezahyniete s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh. 14 A hľa, ja od­chádzam dnes ces­tou celej zeme, a tedy znaj­te celým svojím srd­com a celou svojou dušou, že ne­pad­lo ani jediné slovo, aby sa nebolo splnilo, zo všet­kých tých dob­rých slov, ktoré hovoril Hos­podin, váš Bôh, o vás, všet­ky sa vám na­pl­nily, ne­pad­lo z toho ani jediné slovo. 15 A stane sa, že jako prišlo na vás každé to slovo dob­ré, ktoré vám hovoril Hos­podin, váš Bôh, tak zase uvedie na vás Hos­podin každé to slovo zlé, do­kiaľ vás neza­hladí s po­vr­chu tej­to dob­rej a krás­nej zeme, ktorú vám dal Hos­podin, váš Bôh, 16 keď by ste pre­stúpili sm­luvu Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorú vám pri­kázal, a keby ste od­išli a slúžili iným bohom a klaňali by ste sa im; vtedy sa za­páli na vás hnev Hos­podinov, a za­hyniete rých­le s po­vr­chu tej dobrej a krás­nej zeme, ktorú vám dal.

RoháčekJózua23