RoháčekJózua17

Józua

Údel polovice Manassesovcov.1 A toto bol los po­kolenia Manas­sesov­ho, lebo on bol prvorodený Jozefov. Machírovi, pr­vorodenému Manas­sesov­mu, ot­covi Gileáda, pre­tože bol vynikajúci bojovník, dostal sa Gileád a Bázan. 2 A dostalo sa aj ostatným synom Manas­sesovým po ich čeľadiach, synom Abiezera, synom Chéleka, synom As­riela, synom Séchema, synom Chéfera, synom Šemídu. To boli synovia Manas­sesa, syna Jozefov­ho, mužovia, po svojich čeľadiach. Dcéry Celafchadove.3 Ale Celaf­chad, syn Chéfera, syna Gileáda, syna Machíra, syna Manas­sesov­ho, ne­mal synov iba dcéry. A toto mená jeho dcér: Macha, Noa, Chog­la, Mil­ka a Tir­ca, 4 ktoré pri­stúpiac pred Eleazára, kňaza, a pred Jozuu, syna Núnov­ho, a pred kniežatá riek­ly: Hos­podin pri­kázal Mojžišovi, aby nám dal dedičs­tvo medzi našimi brat­mi. A tak im dal, na roz­kaz Hos­podinov, dedičs­tvo medzi brat­mi ich ot­ca. Ďaľšie o území Manassesa a Efraima.5 A pripadlo Manas­sesovi desať po­v­raz­cov krome toho, čo do­stal zo zeme Gileáda a Bázana, ktoré za Jor­dánom. 6 Lebo dcéry Manas­sesove do­staly dedičs­tvo medzi jeho syn­mi. A zem Gileád dostala sa os­tat­ným synom Manas­sesovým. 7 A tedy hranica Manas­sesova je od Asera, Mich­metat, ktoré leží pred Síchemom, a hranica ide na pravú stranu, k obyvateľom Én-tap­pu­acha. 8 Manas­sesovi bola zem Tap­pu­ach, ale mes­to Tappuach pri hranici Manas­sesovej pat­rí synom Ef­rai­movým. 9 A hranica so­stupuje k potoku Kána, na juh toho po­toka. Tie mes­tá pat­ria Efraimovi a sú medzi mes­tami Manas­sesovými. A hranica Manas­sesova je od severa toho po­toka a vy­chádza k moru. 10 Na juh p­ripad­lo Efraimovi a na sever Manas­sesovi, a more mu je hranicou. A k Aserovi udierajú Manas­sesov­ci od severa a k Izachárovi od východu. 11 A Manas­ses má v Izachárovi a v Aserovi Bét-šeán a jeho mes­tečká a Jib­leám a jeho mes­tečká aj obyvateľov Dóra a jeho mes­tečká aj obyvateľov Én-dora a jeho mes­tečká aj obyvateľov Tánacha a jeho mes­tečká jako aj obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečká; tri ok­resy. 12 Ale synovia Manas­sesovi ne­moh­li vy­hnať obyvateľov tých miest. A Kananej volil bývať v tej­to zemi. 13 Ale stalo sa, keď zo­sil­neli synovia Iz­raelovi, že dali Kananeja pod plat, no, vy­hnať ne­vyh­nali ho. Synovia Jozefovi žiadajú väčší diel.14 A synovia Jozefovi hovorili s Jozu­om a riek­li: Prečo si mi dal dedičs­tva iba jeden los a len jeden po­v­razec, kým som ja mnohý ľud, na­koľko ma až po­tiaľto žeh­nal Hos­podin? 15 A Jozua im riekol: Ak si ty mnohý ľud, nože si iď hore do lesa a tam si vy­sekáš, v zemi Ferezeja a v zemi Refaimov, keď ti je tes­ný vrch Ef­rai­mov. 16 A synovia Jozefovi riek­li: Ne­pos­tačí nám ani ten vrch, a želez­né vozy má každý Kananej, ktorý býva v zemi údolia, ako hľa ten, ktorý býva v Bét-šeáne i v jeho mestečkách, i ten, ktorý býva v údolí Jiz­reela. 17 A Jozua riekol domu Jozefov­mu, Ef­rai­movi a Manas­sesovi, tak­to: Ty si mnohý ľud a máš veľkú silu, tedy nebudeš mať iba jeden los, 18 ale budeš mať vrch, a keď je porast­lý lesom, vy­sekáš ho a budeš mať jeho končiny, lebo vy­ženieš Kananeja, i keď má želez­né vozy a keď aj je sil­ný.

RoháčekJózua17