RoháčekJózua16

Józua

Údel synov Jozefových.1 A synom Jozefovým vy­šiel los na územie od Jor­dána p­ri Jerichu pop­ri vodách Jericha, na východ, púšť, ktorá vy­stupuje od Jericha cez vr­chy do Bét-ela. 2 A od Bét-ela vy­chádzala do Lúza a pre­chádzala pop­ri území Arki do Ataróta. 3 Po­tom so­stupovala ­smerom k moru pop­ri území Jaf­leťanov až ku chotáru Dol­ného Bét-chorona a až po Gezer a vy­chádzala k moru, na západ. 4 A tedy dostali synovia Jozefovi, Manas­ses a Ef­raim, s­voje dedičstvo. 5 A toto bola hranica synov Ef­rai­mových po ich čeľadiach: hranica ich dedičs­tva bola na východ od Atarót-ad­dára až po Hor­ný Bét-choron. 6 A hranica vy­chádzala k moru p­ri Michmetate od severa, a hranica ob­chádzala na východ Tánat-šilo a pre­chádzala ho na východ do Janoachy. 7 A od Jano­achy išla dolu do Ataróta a do Nárata a udierala do Jericha a vy­chádzala k Jor­dánu. 8 Z Tap­pucha išla hranica k moru, ku po­toku Kána, a vy­chádzala k moru. To bolo dedičs­tvo po­kolenia synov Ef­rai­mových po ich čeľadiach. 9 A mes­tá, od­delené pre synov Ef­rai­mových, boly medzi dedičs­tvom synov Manas­sesových, všet­ky mes­tá a ich dediny. 10 Ale ne­vyh­nali Kananeja, ktorý býval v Gezere, a tak býva Kananej pro­stred Ef­rai­ma až do tohoto dňa a slúži dávajúc po­platok.

RoháčekJózua16