RoháčekJózua19

Józua

Los Simeonov.1 A druhý los vy­šiel Sime­onovi, po­koleniu synov Sime­onových po ich čeľadiach. A ich dedičs­tvo bolo medzi dedičs­tvom synov Júdových. 2 A to, čo mali vo svojom dedičs­tve, bolo: Bér-šeba, Šeba a Molada, 3 Chacar-šu­al, Bála a Ecem, 4 El­tolad, Betúl a Chor­ma, 5 Cik­lag, Bét-mar­kabot a Chacar-súsa, 6 Bét-lebaót a Šarúchen, trinásť miest a ich dediny. 7 Ajin, Rim­mon, Eter a Ášan, štyri mes­tá a ich dediny 8 i všet­ky dediny, ktoré boly vôkol tých miest, až po Bálat-bér a Rámu na juhu. To je dedičstvo po­kolenia synov Sime­onových po ich čeľadiach. 9 Z podielu synov Júdových bolo dedičstvo synov Sime­onových, pre­tože podiel synov Júdových bol pri­veľký pre nich, a pre­to do­stali synovia Sime­onovi dedičs­tvo medzi ich dedičs­tvom. Los Zabulonov.10 A tretí los vy­šiel hore synom Za­bulonovým po ich čeľadiach, a územie ich dedičs­tva je až po Sárid. 11 Ich hranica išla hore na západ, k moru, a do Maraly a udierala k Dab­bešatu a potom udierala k po­toku, ktorý je pred Jok­neámom. 12 A zo Sárida sa ob­rátila na východ, k východu sln­ka, na územie Kis­lót-tábor a vy­chádzala k Daberatu a tiah­la sa hore do Jafie. 13 Od­tiaľ prešla na východ, k východu slnka, do Git­ta-chefera a Ittakacína, od­kiaľ vyšla do Rimmona, vy­značená do Nee. 14 A hranica sa otočila okolo nej od severa do Channatona a vy­chádzala do doliny Jif­tach-el. 15 A jej ďaľšie východis­ká boly: Kat­ta, Na­halal, Šim­ron, Jidala a Bet­lehem, dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičstvo synov Za­bulonových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny. Los Izachárov.17 Izachárovi vy­šiel štvr­tý los, synom Izachárovým po ich čeľadiach. 18 A ich hranica bola do Jizreela, Kesulót a Šúnem, 19 Chafáraim, Ši­on a Anacharat, 20 Rab­bít, Kišjon a Ábec, 21 Remet, Én-gan­ním, Én-chad­da a Bét-pac­cec. 22 A hranica udierala k Táboru, do Sachacíma a do Bét-šemeša, a ich hranica vy­chádzala k Jor­dánu, šest­násť miest a ich dediny. 23 To je dedičstvo po­kolenia synov Izachárových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny. Los Aserov.24 A piaty los vy­šiel po­koleniu synov Aserových po ich čeľadiach. 25 A ich hranicou bolo: Chel­kat, Chali, Beten a Achšaf, 26 Al­lam­melech, Amead a Mišeal, a udierala ku Kar­melu, k moru, a k Šíchor-lib­natu. 27 A ob­racia sa na východ sln­ka do Bét-dágona a udiera k Za­bulonovi a do doliny Jif­tachela, na sever Bét-emeka a Ne­iela a vy­chádza do Kabúla od ľava 28 a ide do Eb­rona, Rechoba, Cham­mona a do Kány až po Veľký Sidon. 29 A hranica sa vracia do Rámy až po mes­to opev­nený Týr. A hranica sa ob­racia do Chosa a vy­chádza k moru vedľa vy­meraného dielu Ach­ziba. 30 A Umma, Afék a Rechob, dvad­saťd­va miest a ich dediny. 31 To je dedičstvo po­kolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny. Los Naftaliho.32 Synom Naf­taliho vy­šiel šies­ty los, synom Naf­taliho po ich čeľadiach. 33 A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jab­neel až po Lak­kúm a vy­chádzala pri Jor­dáne. 34 A od­tiaľ sa ob­rátila hranica na západ, k moru, do Aznót-tábora, a ztade vy­chádzala do Chuk­kota a udiera k Za­bulonovi od juhu a k Aserovi udiera od západu a k Júdovi pri Jor­dáne na východe sln­ka. 35 Opev­nené mes­tá: Cid­dím, Cér, Cham­mat, Rak­kat a Kineret, 36 Adama, Ráma a Chácor, 37 Kédeš, Ed­rei a Én-chácor, 38 Jiron, Mig­dal-el, Chorem, Bét-anat a Bét-šemeš, devät­násť miest a ich dediny. 39 To je dedičstvo po­kolenia synov Naf­taliho po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny. Los Dánov.40 Po­koleniu synov Dánových po ich čeľadiach vy­šiel sied­my los. 41 A hranicou ich dedičs­tva bolo: Cárea, Ešta­ol, a Ir-šemeš, 42 Šálab­bín, Ajalon a Jit­la, 43 Élon, Tim­nata a Ek­ron, 44 El­teke, Gib­beton a Bálat, 45 Jehúd, Bené-berak a Gat­rim­mon, 46 Mé-jar­kon, a Rak­kon s hranicou na­proti Jafo. 47 A územie synov Dánových vy­šlo pri­malé pre nich. Pre­to od­išli synovia Dánovi hore a bojovali s mes­tom Lešemom, zau­jali ho a zbili ho os­trím meča, zau­jali ho do dedičs­tva a bývajú v ňom a na­zvali Lešem Dánom, po mene Dána, svoj­ho ot­ca. 48 To je dedičstvo po­kolenia synov Dánových po ich čeľadiach, tie mes­tá a ich dediny. 49 A keď do­dedili zem do dedičs­tva po jej územiach, dali synovia Iz­raelovi dedičs­tvo Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, medzi sebou. 50 Na roz­kaz Hos­podinov mu dali mes­to, ktoré si žiadal, Tim­nat-serach, na vr­chu Ef­rai­movom, a vy­stavil mes­to a býval v ňom. 51 To dedičstvá, ktoré roz­delili do dedičs­tva Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov, a hlavy ot­cov po­kolení synov Iz­raelových losom v Síle pred Hos­podinom, pri dveriach stánu shromaždenia, a tak do­končil delenie zeme.

RoháčekJózua19