RoháčekJózua10

Józua

Porazení Amoreji.1 A stalo sa, keď počul Adonicédek, kráľ Jeruzalema, že Jozua zau­jal Haj a že za­riek­nuc ho na záhubu zahubil ho docela, a že jako učinil Jerichu a jeho kráľovi, tak učinil i mes­tu Haj a jeho kráľovi, a že obyvatelia Gibe­ona učinili po­koj s Iz­raelom a sú v ich strede, 2 všet­ci sa báli veľmi, lebo Gibe­on bolo veľké mes­to jako jed­no z miest kráľov­stva, a že bolo väčšie ako Haj, a k tomu ešte i všet­ci jeho mužovia boli udat­ní. 3 A Adonicédek, kráľ Jeruzalema, po­slal pos­lov k Hohámovi, kráľovi Heb­rona, k Pirámovi, kráľovi Jar­múta, k Jafi­ovi, kráľovi Lachiša, a k Debírovi, kráľovi Eg­lona, po­vediac: 4 Poďte hore ku mne a po­môžte mi, zbijeme Gibe­on, pre­tože učinil po­koj s Jozu­om a so syn­mi Iz­raelovými. 5 A shromaždili sa a išli hore piati kráľovia Amoreja, kráľ Jeruzalema, kráľ Heb­rona, kráľ Jar­múta, kráľ Lachiša, kráľ Eg­lona, oni i všet­ky ich voj­ská, a roz­ložili sa táborom proti Gibe­onu a bojovali proti ne­mu. 6 A mužovia Gibe­ona po­slali posols­tvo k Jozu­ovi do tábora do Gil­gala s od­kazom: Ne­uťahuj svojej ruky od svojich služob­níkov! Prij­di rých­le hore k nám a za­chráň nás a po­môž nám, lebo sa sob­rali proti nám všet­ci kráľovia Amoreja, ktorí bývajú na vr­choch. 7 V­tedy vyšiel Jozua z Gil­gala hore, on i všetok ľud, súci do boja, s ním i všet­ci udat­ní mužovia sil­ní. 8 A Hos­podin riekol Jozu­ovi: Neboj sa ich! Lebo som ich dal do tvojej ruky; ni­kto z nich ne­ob­stojí pred tebou. 9 A tedy prišiel Jozua náh­le proti ním; celú noc išiel hore z Gil­gala. 10 A Hos­podin ich predesil pred Iz­raelom, a porazil ich veľkou porážkou v Gibe­one a honil ich ces­tou, ktorá ide hore do Bét-chórona, a bil ich až po Azéku a po Mak­kédu. 11 A stalo sa, keď utekali pred Iz­raelom a keď boli na svahu Bét-chórona, že Hos­podin metal na nich veľké kamene s neba až po Azéku a mreli. Viacej bolo tých, ktorí zo­mreli od kameňov toho krupobitia, ako bolo tých, ktorých po­bili synovia Iz­raelovi mečom. Slnce v Gibeone..., mesiac v údolí Ajalon.12 Vtedy hovoril Jozua Hos­podinovi, v deň, v ktorý vydal Hos­podin Amoreja pred syn­mi Iz­raelovými, a riekol pred očami Iz­raela: Sl­n­ce v Gibe­one, stoj ticho, a mesiac v údolí Ajalon! 13 A sl­n­ce stálo ticho, a mesiac stál, do­kiaľ sa ne­pom­stil národ na svojich ne­priateľoch. Či nie je to na­písané v knihe Spraved­livého? A sl­n­ce stálo pro­stred neba a ne­ponáhľalo sa za­pad­núť tak asi celý deň. 14 A nebolo takého dňa pred tým ani po­tom, aby bol Hos­podin tak­to počul na hlas človeka, lebo Hos­podin bojoval za Iz­raela. 15 Potom sa vrátil Jozua i celý Iz­rael s ním do tábora, do Gil­gala. Kráľovia dochytení v jaskyni.16 A tí piati kráľovia utiek­li a skryli sa v jas­kyni v Mak­kéde. 17 A Jozu­ovi bolo oznámené, vraj našli sa piati kráľovia skrytí v jas­kyni v Mak­kéde. 18 A Jozua riekol: Pri­vaľte veľké kamene k ot­voru jas­kyne a po­stav­te ku nej mužov, aby ich strážili. 19 Ale vy sa neza­stavuj­te; hoňte svojich ne­priateľov a bite ich za­dné voje; nedaj­te im, aby vošli do svojich miest, lebo Hos­podin, váš Bôh, ich dal do vašej ruky. 20 A stalo sa, keď ich už bol Jozua po­bil i synovia Iz­raelovi poraziac ich porážkou, veľmi velikou, takže im urobil koniec, a ubeh­líci, k­torí pozostali z nich, vošli do opev­nených miest, 21 že sa všetok ľud vrátil do tábora k Jozu­ovi do Mak­kédy v po­koji. Ni­kto ani len svojím jazykom neh­nul proti ni­komu zo synov Iz­raelových. 22 Po­tom po­vedal Jozua: Ot­vor­te ús­tie jas­kyne a vy­veďte tých piatich kráľov z jas­kyne ku mne. 23 A učinili a vy­vied­li tých piatich kráľov z jas­kyne k ne­mu, kráľa Jeruzalema, kráľa Heb­rona, kráľa Jar­múta, kráľa Lachiša a kráľa Eg­lona. 24 A stalo sa, keď vy­vied­li tých kráľov k Jozu­ovi, že Jozua po­volal všet­kých mužov Iz­raelových a riekol voj­vodom bojov­níkov, ktorí išli s ním: Pri­stúp­te, položte svoje nohy na krky tých­to kráľov! A pri­stúpiac položili svoje nohy na ich kr­ky. 25 A Jozua im riekol: Neboj­te sa ani sa ne­strachuj­te! Buďte sil­ní a pev­ní, lebo tak­to učiní Hos­podin všet­kým vašim ne­priateľom, proti ktorým bojujete. 26 Po­tom ich Jozua zbil a za­bil ich a obesil ich na päť stromov, a viseli na stromoch až do večera. 27 A stalo sa o čase, keď za­pádalo sln­ko, že Jozua roz­kázal, a sňali ich so stromov a po­hádzali ich do jas­kyne, v ktorej sa boli ukryli, a na­klád­li veľkých kameňov na ot­vor jas­kyne, k­de sú až do dnešného dňa. Dobytie rôznych miest.28 I Mak­kédu zau­jal Jozua toho is­tého dňa a zbil ju os­trím meča i jej kráľa zabil; ú­pl­ne ich za­hladil, i všet­ky duše, ktoré boly v nej; ne­ponechal ni­koho živého, a učinil kráľovi Mak­kédy, jako učinil kráľovi Jericha. 29 Po­tom Jozua prešiel i celý Iz­rael s ním z Mak­kédy do Lib­ny a bojoval proti Lib­ne. 30 A Hos­podin dal i ju do ruky Iz­raela i jej kráľa, a po­bil ju os­trím meča i všet­ky duše, ktoré boly v nej; ne­ponechal v nej ni­koho živého a učinil jej kráľovi tak, ako učinil kráľovi Jericha. 31 A Jozua prešiel i celý Iz­rael s ním z Lib­ny do Lachiša a roz­ložil sa pri ňom táborom a bojoval proti ne­mu. 32 A Hos­podin vydal Lachiš do ruky Iz­raela, a zau­jal ho druhého dňa a po­bil ho os­trím meča i všet­ky duše, ktoré boly v ňom, všet­ko tak, ako učinil Lib­ne. 33 Vtedy vy­šiel hore Horam, kráľ Gézera, po­môcť Lachišu. Ale Jozua ho porazil i jeho ľud tak, že mu ne­ponechal ni­koho živého. 34 A Jozua prešiel i všetok Iz­rael s ním z Lachiša do Eg­lona, a roz­ložili sa pri ňom táborom a bojovali proti ne­mu. 35 A zau­jali ho toho dňa a po­bili ho os­trím meča, i všet­ky duše, ktoré boly v ňom, za­hladil cel­kom toho dňa, za­riek­nuté na záhubu, všet­ko tak, ako učinil Lachišu. 36 Po­tom od­išiel Jozua i celý Iz­rael s ním z Eg­lona hore do Heb­rona, a bojovali proti ne­mu. 37 A zau­jali ho a po­bili ho os­trím meča i jeho kráľa i všet­ky jeho mes­tá i všet­ky duše, ktoré boly v ňom; ne­ponechal ni­koho živého, všet­ko tak, ako učinil Eg­lonu, a za­hladil ho, za­riek­nuc ho na záhubu, i všet­ky duše, ktoré boly v ňom. 38 Po­tom sa vrátil Jozua i celý Iz­rael s ním do Debíra, a bojovali proti ne­mu. 39 A zau­jal ho i jeho kráľa i všet­ky jeho mes­tá, a po­bili ich os­trím meča a za­hladili, za­riek­nuté na záhubu, všet­ky duše, ktoré boly v ňom; ne­ponechal ni­koho živého. Jako učinil Heb­ronu, tak učinil aj Debíru i jeho kráľovi, a jako učinil Lib­ne i jej kráľovi. 40 A Jozua zbil celú zem, vrch i juh, nížinu aj úbočia i všet­kých ich kráľov. Ne­ponechal ni­koho živého a za­hladil i všet­ky duše, za­riek­nuté na záhubu, tak ako pri­kázal Hos­podin, Bôh Iz­raelov. 41 A tak ich po­bil Jozua, všet­kých od Kádeš-bar­nee až po Gazu i celú zem Góšen a až po Gibe­on. 42 A všet­kých tých kráľov aj ich zem zau­jal Jozua na jeden raz, lebo Hos­podin, Bôh Iz­raelov, bojoval za Iz­raela. 43 A tak sa na­vrátil Jozua i celý Iz­rael s ním do tábora do Gil­gala.

RoháčekJózua10