RoháčekJózua20

Józua

Útočištné mestá.1 A Hos­podin hovoril Jozu­ovi a riekol: 2 Hovor synom Iz­raelovým a po­vedz im: Nože daj­te útočišt­né mes­tá, o ktorých som vám hovoril skr­ze Mojžiša, 3 aby sa ta utiahol vrah, ten, kto by nech­cúc zabil človeka, z omylu a bez vedomia, a budú vám útočišťom pred po­mstiteľom kr­vi. 4 A keby sa utiekol do nie­ktorého z tých­to miest, za­stane pri vrátach brány mes­ta a roz­povie v uši starších toho mes­ta svoju vec. A tak ho vez­mú do mes­ta k sebe a dajú mu mies­to, a bude bývať s nimi. 5 A keby ho prena­sledoval po­mstiteľ kr­vi, ne­vydajú vraha do jeho ruky, lebo bez vedomia za­bil svoj­ho blížneho a ne­mal ho v nenávis­ti ani včera ani pred­včerom. 6 A tak bude býva v tom mes­te, do­kiaľ sa ne­po­staví pred obec k súdu a zo­stane v mes­te až do smr­ti naj­vyššieho kňaza, ktorý bude v tých dňoch; len vtedy sa na­vráti vrah a prij­de do svoj­ho mes­ta a do svoj­ho domu, do mes­ta, od­kiaľ utiekol. 7 A tedy za­svätili Kádeš v Galilei, na vr­chu Naf­taliho, a Sichem na vr­chu Ef­rai­movom a Kir­jat-ar­be, ktoré je Hebron, na vr­chu Júdovom. 8 A za Jor­dánom pri Jerichu na východ dali Becer na púšti, na rovine, z po­kolenia Rúbenov­ho, a Rámot v Gileáde z po­kolenia Gádov­ho a Golan v Bázane z po­kolenia Manas­sesov­ho. 9 To boly určené mes­tá pre všet­kých synov Iz­raelových ako i pre po­hos­tína, ktorý po­hos­tínil medzi nimi, na­to, aby sa ta utiekol každý, kto by nech­cúc zabil človeka, z omylu, a nezom­rel rukou po­mstiteľa kr­vi, do­kiaľ by sa ne­po­stavil pred obec.

RoháčekJózua20