RoháčekJózua24

Józua

Jozua pripomína dobrodenia Božie.1 A Jozua shromaždil všet­ky po­kolenia Iz­raelove do Síchema a po­volal starších Iz­raelových a jeho hlavy i jeho sud­cov i jeho správ­cov, a po­stavili sa pred tvárou Božou. 2 A Jozua riekol všet­kému ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Tam za riekou bývali vaši ot­covia od pradáv­na, Térach, otec Ab­rahámov a otec Náchorov, a slúžili iným bohom. 3 A vzal som vášho ot­ca, Ab­raháma, zpoza rieky a po­vodil som ho po celej zemi Kanaána a rozm­nožil som jeho semeno dajúc mu Izáka. 4 Po­tom som dal Izákovi Jakoba a Ezava a Ezavovi so dal vrch Seir, aby ho zau­jal do dedičs­tva, a Jakob a jeho synovia od­išli do Egyp­ta. 5 A po­slal som Mojžiša a Árona a zbil som Egypt ranami, jako som učinil v jeho strede, a po­tom som vás vy­viedol von ztade. 6 A keď som viedol vašich ot­cov z Egyp­ta, prišli ste k moru. A Egypťania honili vašich ot­cov s voz­mi a jazd­cami do Rudého mora. 7 A keď kričali na Hos­podina po­stavil mrákavu medzi vás a medzi Egypťanov, a uviedol na neho more, a po­krylo ho. A vaše oči videly, čo som činil v Egyp­te, a bývali ste na púšti mnoho dní. 8 Po­tom som vás do­viedol do zeme Amoreja, ktorý býval za Jor­dánom, a bojovali s vami, ale som ich vydal do vašej ruky, a zau­jali ste ich zem do dedičs­tva, a vy­hladil som ich zp­red vašej tvári. 9 A po­vs­tal Balák, syn Cip­porov, moáb­sky kráľ, a bojoval proti Iz­raelovi a pošlúc pos­lov povolal Baláma, syna Be­orov­ho, aby vám zlorečil. 10 Ale nech­cel som počuť Baláma, lež naopak: musel vám znova a znova žeh­nať, a tak som vás vy­tr­hol z jeho ruky. 11 A keď ste prešli cez Jor­dán, prešli ste k Jerichu, a bojovali proti vám páni Jericha, Amorej, Ferezej, Kananej, Hetej, Gir­gazej, Hevej a Jebuzej, a dal som ich do vašej ruky. 12 A po­slal som pred vami sršňov a za­hnaly ich zp­red vašej tvári, dvoch kráľov Amoreja; nevyh­nal si ich svojím mečom ani svojím štítom. 13 A dal som vám zem, na ktorej ste ne­pracovali, a mes­tá, ktoré ste ne­staväli, a bývate v nich. Z viníc a z olivníc, ktorých ste ne­sadili, jete. Rozhodnúť sa, komu slúžiť. Odvrhnúť bohov cudzozemcov.14 Pre­to teraz sa boj­te Hos­podina a slúžte mu v úp­rim­nos­ti a v prav­de a od­stráňte bohov, ktorým slúžili vaši ot­covia tam za riekou a v Egyp­te, a slúžte Hos­podinovi. 15 No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hos­podinovi, vy­voľte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši ot­covia, ktorí boli za riekou, a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hos­podinovi. 16 A ľud od­povedal a riekol: Nech je to preč od nás, aby sme mali opus­tiť Hos­podina a slúžiť iným bohom. 17 Lebo Hos­podin, náš Bôh je to, ktorý nás vy­viedol i našich ot­cov z Egypt­skej zeme, z domu sluhov, sem hore, a ktorý činil tie veľké znamenia pred našimi očami a os­tríhal nás na celej tej ces­te, ktorou sme išli, a medzi všet­kými národami, ktorých stredom sme prišli. 18 A Hos­podin za­hnal všet­ky tie národy, aj Amoreja, ktorý býval v zemi, zp­red našej tvári. Aj my budeme slúžiť Hos­podinovi, lebo on je náš Bôh. 19 Ale Jozua riekol ľudu: Nebudete môcť slúžiť Hos­podinovi, lebo on je presvätý Bôh, je sil­ný Bôh žiar­livý, ne­od­pus­tí vašich pre­vinení a vašich hriechov. 20 Keď opus­títe Hos­podina a budete slúžiť cudzím bohom, ob­ráti sa a učiní vám zle a zničí vás, kým vám prv činil dob­re. 21 A ľud po­vedal Jozu­ovi: Nie tak, ale Hos­podinovi budeme slúžiť. 22 Vtedy zase riekol Jozua ľudu: Sved­kami budete sami proti sebe, že ste si sami vyvolili Hos­podina, aby ste jemu slúžili. A riek­li: Sved­kami sme. 23 A tak teraz od­stráňte cudzích bohov, ktorí sú ešte vo vašom strede, a na­kloňte svoje srd­cia k Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu. 24 A ľud, všet­ci povedali Jozu­ovi: Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, budeme slúžiť a budeme počúvať na jeho hlas. 25 Tak učinil Jozua toho dňa sm­luvu s ľudom a uložil mu ustanovenie a súd v Sícheme. 26 A Jozua vpísal tie slová do knihy zákona Božieho. A vez­múc veľký kameň po­stavil ho tam pod dubom, ktorý bol v svätyni Hos­podinovej. 27 A Jozua riekol všet­kému ľudu: Hľa, ten­to kameň bude svedoc­tvom proti vám, lebo on počul všet­ky reči Hos­podinove, ktoré hovoril s na­mi, a bude svedoc­tvom proti vám, aby ste nezap­reli svoj­ho Boha. 28 Po­tom roz­pus­til Jozua ľud, aby išiel každý do svoj­ho dedičs­tva. Smrť Jozuova. Kosti Jozefove. Smrť Eleazára.29 A stalo sa po tých­to veciach, že zo­mrel Jozua, syn Núnov, služob­ník Hos­podinov, majúc sto desať rokov. 30 A po­chovali ho na území jeho dedičs­tva v Tim­nat-sérachu, ktoré je na vr­chu Ef­rai­movom od severa vr­chu Gáš. 31 A Iz­rael slúžil Hos­podinovi po všet­ky dni Jozu­ove i po všet­ky sni starších, ktorí prežili Jozuu a ktorí znali všet­ky skut­ky Hos­podinove, ktoré učinil Iz­raelovi. 32 A kos­ti Jozefove, ktoré donies­li synovia Iz­raelovi hore z Egyp­ta, po­chovali v Sícheme, na diele poľa, ktoré bol kúpil Jakob od synov Chamora, otca Síchemov­ho, za sto kesít, a boly synom Jozefovým do dedičs­tva. 33 A zo­mrel aj Eleazár, syn Áronov, a po­chovali ho na vŕšku Pin­chasa, jeho syna, ktorý mu bol daný na vr­chu Ef­rai­movom.

RoháčekJózua24