RoháčekJózua8,20

Józua 8:20

A mužovia Haja ob­zrúc sa naz­pät videli, že hľa, vy­stupuje dym mes­ta do neba, a nebolo v nich sily utiecť ani sem ani ta, a ľud, ktorý utekal na púšť, ob­rátil sa z­pät proti prena­sledovateľovi.


Verš v kontexte

19 Vtedy po­vs­tal rých­le ú­klad zo svoj­ho mes­ta, a bežali, hneď ako vy­strel svoju ruku, a voj­dúc do mesta zau­jali ho, a chyt­ro za­pálili mes­to ohňom. 20 A mužovia Haja ob­zrúc sa naz­pät videli, že hľa, vy­stupuje dym mes­ta do neba, a nebolo v nich sily utiecť ani sem ani ta, a ľud, ktorý utekal na púšť, ob­rátil sa z­pät proti prena­sledovateľovi. 21 Keď potom videl Jozua i celý Iz­rael, že ú­klad zau­jal mes­to, a že vy­stupuje dym mes­ta, vrátili sa a bili mužov Haja.

späť na Józua, 8

Príbuzné preklady Roháček

20 A mužovia Haja ob­zrúc sa naz­pät videli, že hľa, vy­stupuje dym mes­ta do neba, a nebolo v nich sily utiecť ani sem ani ta, a ľud, ktorý utekal na púšť, ob­rátil sa z­pät proti prena­sledovateľovi.

Evanjelický

20 Keď sa aj­skí mužovia ob­rátili, videli, ako dym z mes­ta stúpa k nebu, ale ne­mali možnosť utiecť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utekal na púšť, sa ob­rátil proti svojim prena­sledovateľom.

Ekumenický

20 Keď sa aj­skí muži ob­rátili, videli, ako dym z mesta stúpa k nebu. Ne­mali však možnosť utiecť ani sem, ani tam, lebo ľud, ktorý utekal na púšť, sa ob­rátil proti svojim prena­sledovateľom.

Bible21

20 Ajští muži se ohléd­li a hle – z měs­ta stou­pal k nebi dým! Ne­moh­li ovšem utéci ani tam, ani tam, pro­tože lid pr­chající k pouš­ti se ob­rá­til pro­ti pronásledova­te­lům.