RoháčekJózua12

Józua

Dvaja kráľovia, porazení Mojžišom.1 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bili synovia Iz­raelovi a zau­jali ich zem do dedičs­tva, za Jor­dánom na východ sln­ka od po­toka Ar­nona až po vrch Her­mon i všet­ky roviny na východ: 2 Síchon, kráľ Amoreja, ktorý býval v Chešbone, a panoval od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, a od stredu tej doliny a polo­vice Gileáda až po po­tok Jabok, po hranicu to synov Am­monových, 3 a od roviny Araby až po more Kinerót, na východ, až po more roviny Araby, po Soľné more, na východ, kade vedie cesta do Bét-ješimóta, a od juhu pod Ašdót-piz­ga. 4 A zau­jali aj územie Óga, kráľa Bázana, k­torý bol z ostat­ku Refai­mov, ktorý býval v Aštaróte a v Ed­rei 5 a panoval na vr­chu Her­mone a v Sal­che a celom Bázane až po územie Gešúrov a Maachátov a až do polovice Gileáda, hranice to Síchona, kráľa Chešbona. 6 Mojžiš služob­ník Hos­podinov, a synovia Iz­raelovi ich po­bili, a Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, ju dal, celú tú krajinu, do dedičs­tva Rúbenov­com a Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho. Ostatní porazení kráľovia.7 A toto kráľovia zeme, ktorých po­bil Jozua a synovia Iz­raelovi za Jor­dánom k moru, od Baal-gáda na doline Libanona až po Lysý vrch, ktorý sa tiah­ne hore do Seira, a Jozua ju dal po­koleniam Iz­raelovým do dedičs­tva podľa ich údelov, 8 na vr­choch, na nížinách, na rovinách, na stráňach i na púšti i na juhu, zem Heteja, Amoreja, Kananeja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja: 9 kráľ Jericha jeden, kráľ mes­ta Haj, ktoré ležalo po strane Bét-ela, jeden; 10 kráľ Jeruzalema jeden, kráľ Heb­rona jeden; 11 kráľ Jar­múta jeden; kráľ Lachiša jeden; 12 kráľ Eg­lona jeden, kráľ Gézera jeden; 13 kráľ Debíra jeden, kráľ Gédera jeden; 14 kráľ Chor­my jeden, kráľ Aráda jeden; 15 kráľ Lib­ny jeden, kráľ Adul­láma jeden; 16 kráľ Mak­kédy jeden, kráľ Bétela jeden; 17 kráľ Tap­púcha jeden, kráľ Chéfera jeden; 18 kráľ Aféka jeden, kráľ Laššárona jeden; 19 kráľ Mádona jeden, kráľ Chácora jeden; 20 kráľ Šim­rón-merona jeden, kráľ Achšáfa jeden; 21 kráľ Tánacha jeden, kráľ Megid­da jeden; 22 kráľ Kédeša jeden, kráľ Jok­neáma z Karmela jeden; 23 kráľ Dóra z Náfat-dóra jeden, kráľ Gojima z Gilgala jeden; 24 kráľ Tir­ce jeden; všet­kých kráľov trid­sať a jeden.

RoháčekJózua12