RoháčekJózua13

Józua

Jozua zostárly. Zem ešte nedobytá. Rozkaz podeliť zem.1 A Jozua bol starý a sošlý vekom, a Hos­podin mu riekol: Ty si starý a sošlý vekom, a zeme zo­stalo ešte veľmi mnoho, k­torú treba zaujať do dedičs­tva. 2 Toto je zem, ktorá ešte zo­stáva: všet­ky kraje Filištínov a celá Gešúria; 3 časť od Šíchora, ktorý tečie naproti Egyp­tu, až po územie Ek­rona na sever, pri­počituj­te sa Kananejovi, pätoro kniežat Filištínov: gažan­ské, ašdót­ske, eškalon­ské, gitťan­ské, ek­ron­ské jako aj Avijovia; 4 od juhu celá zem Kananejova a Meára, ktorá pat­rí Sidoncom až po Afék, až po územie Amoreja, 5 i zem Gibeľanov a celý Libanon na východ sln­ka od Bál­gáda pod vr­chom Her­monom až po­tiaľ, kde sa vchádza do Chamata. 6 Všet­kých obyvateľov po­horia od Libanona až po Mis­refót-májim, všet­kých Sidon­cov, ja ich vy­ženiem pred syn­mi Iz­raelovými. Len ju roz­deľ losom Iz­raelovi do dedičs­tva tak, ako som ti pri­kázal. 7 A tak teraz podeľ tú zem do dedičs­tva devätoru po­kolení a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho. 8 S ním aj Rúbenovci a Gádov­ci do­stali svoje dedičs­tvo, ktoré im dal Mojžiš za Jor­dánom na východ; majú tedy, jako im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, 9 od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, i mes­to, ktoré je prostred tej doliny, i celú rovinu Médeby až po Díbon 10 i všet­ky mes­tá Síchona, amorej­ského kráľa, ktorý kraľoval v Chešbone, až po územie synov Am­monových, 11 a Gileád a územie Gešúrov a Maachátov a celý vrch Her­mon i celý Bázan až po Sal­chu, 12 celé kráľov­stvo Óga v Bázane, ktorý kraľoval v Aštaróte a v Ed­rei; ten bol po­zos­tal z ostat­ku Refai­mov, a po­bil ich Mojžiš a zau­jal ich zem do dedičs­tva. 13 Ale synovia Iz­raelovi ne­vyh­nali Gešúrov ani Maachátov, a tak býva Gešúr a Maachát v strede Iz­raelovom až do tohoto dňa. 14 Iba po­koleniu Léviho nedal dedičs­tva; ohňové obeti Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, sú jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril. Údel synov Rúbenových.15 A tedy Mojžiš dal po­koleniu synov Rúbenových dedičs­tvo podľa ich čeľadí. 16 A ich územie bolo od Aro­era, ktoré leží na brehu po­toka Ar­nona, a od mesta, ktoré je prostred tej doliny, i celá rovina pri Médebe, 17 Chešbon i všet­ky jeho mes­tá, ktoré na tej rovine, Díbon a Bamót-baal a Bét-bál-me­on, 18 Jahaca, Kedémot a Méfat, 19 Kir­jataim, Sib­ma a Céret­haššachar na vr­chu údolia, 20 Bét-pe­or, Ašdót-piz­ga a Bét­haj­ješimót 21 a všet­ky mes­tá tej roviny i všet­ko kráľov­stvo Síchona, amorej­ského kráľa, ktorý kraľoval v Chešbone, ktorého za­bil Mojžiš i s kniežatami Mid­janovými, Eviho, Re­kema, Cúra, Chúra a Rébu, voj­vod­cov Síchonových, obyvateľov zeme. 22 Aj Baláma, syna Be­orov­ho, vešt­ca, za­bili synovia Iz­raelovi mečom medzi inými, ktorých po­bili. 23 A hranicou synov Rúbenových bol Jor­dán a územie. To je dedičstvo synov Rúbenových po ich čeľadiach, mes­tá a ich dediny. Údel synov Gádových.24 A Mojžiš dal aj pokoleniu Gádov­mu, synom Gádovým, podľa ich čeľadí. 25 A ich územím bolo: Jazer a všet­ky mes­tá Gileáda a polo­vica zeme synov Am­monových až po Aro­er, ktoré leží na­proti Rab­be, 26 a od Chešbona až po Rámat-mic­pe a Betoním a od Mach­nai­ma až po hranicu Debíra 27 a v údolí Bét-háram, Bét-nim­ra, Suk­kót a Cáfon, ostatok kráľov­stva Síchona, kráľa Chešbona, Jor­dán a územie až po kraj mora Kin­neret, za Jor­dánom, na východ. 28 To je dedičstvo synov Gádových po ich čeľadiach, mes­tá a ich dediny. Údel polovice Manassesovcov.29 A Mojžiš dal i polovici po­kolenia Manas­sesov­ho, a tedy mala polo­vica po­kolenia synov Manas­sesových po svojich čeľadiach s­voje dedičstvo. 30 A ich územie bolo od Mach­nai­ma celý Bázan, celé kráľov­stvo Óga, kráľa Bázana, a všet­ky obce Jai­rove, ktoré v Bázane, šesťdesiat miest; 31 a polo­vica Gileáda a Aštarót a Ed­rei, mes­tá kráľov­stva Ógov­ho v Bázane. To dal synom Machíra, syna Manas­sesov­ho, polo­vici synov Machírových po ich čeľadiach. 32 To sú krajiny, ktoré roz­delil Mojžiš do dedičs­tva na moáb­skych rovinách, za Jor­dánom pri Jerichu, na východ. 33 Ale po­koleniu Léviho nedal Mojžiš dedičs­tva; Hos­podin, Bôh Iz­raelov, je jeho dedičs­tvom, tak ako im hovoril.

RoháčekJózua13