RoháčekJózua18

Józua

Stán v Síle. Ostatok zeme popísaný a rozdelený.1 A celá obec synov Iz­raelových, všet­ci sa shromaždili do Síla, a roz­bytovali tam stán shromaždenia, a zem bola pod­manená pred nimi. 2 Ale zbývali medzi syn­mi Iz­raelovými takí, ktorých dedičs­tva neboli ešte rozdelili, sedem po­kolení. 3 A Jozua riekol synom Iz­raelovým: Do­kedy sa vám bude leniť prij­sť, aby ste zau­jali do dedičs­tva zem, ktorú vám dal Hos­podin, Bôh vašich ot­cov? 4 Nože daj­te troch mužov na každé pokolenie, a pošlem ich, a vstanú a po­chodia po zemi a popíšu ju podľa svoj­ho dedičs­tva, a po­tom prij­dú zase ku mne. 5 A roz­delia si ju na sedem dielov. Júda bude stáť na svojom území od juhu, a dom Jozefov bude stáť na svojom území od severa. 6 A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hos­podinom, naším Bohom. 7 Lebo Levitovia ne­majú dielu vo vašom strede, pre­tože kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičs­tvom, a Gád a Rúben a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho do­stali svoje dedičs­tvo za Jor­dánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov. 8 Vtedy vstali mužovia a od­išli. A Jozua pri­kázal tým, ktorí išli popisovať zem, a riekol: Iďte a po­choďte po zemi a popíšte ju, a potom sa na­vráťte ku mne, a tu vám vrh­nem losy pred Hos­podinom v Síle. 9 A tak od­išli mužovia a prešli po zemi a popísali ju podľa miest na sedem dielov do knihy a prišli zase k Jozu­ovi do tábora do Síla. 10 A Jozua im vrh­nul losy v Síle pred Hos­podinom a tam roz­delil Jozua synom Iz­raelovým zem podľa ich dielov. Los Benjaminov.11 A vy­šiel hore los po­kolenia synov Ben­jaminových po ich čeľadiach. A územie ich losu vy­šlo medzi synov Júdových a medzi synov Jozefových. 12 A hranica im bola po sever­nej strane od Jor­dána, a hranica išla hore ku strane Jericha od severa a od­tiaľ išla hore prez vr­chy na západ, k moru, a vy­chádzala na púšť Bét-ávena. 13 Od­tiaľ prešla hranica do Lúza, ku strane Lúza na juh, to je Bét-el. A hranica so­stupovala do Atarót-ad­dára pop­ri vr­chu, ktorý je od juhu Dol­ného Bét-chorona. 14 A hranica sa tiah­la a točila sa ku strane mora na juh od vr­chu, ktorý je pred Bét-choronom na juh, a vy­chádzala pri Kir­jat-bále, a to je Kirjat-jearím, mes­to synov Júdových, to je západná strana. 15 A strana na juh bola od kon­ca Kir­jat-jearíma, a hranica vy­chádzala k moru a vy­chádzala ku stud­ni vody Nef­to­acha. 16 Po­tom so­stupovala hranica ku kon­cu vr­chu, ktorý je pred dolinou Ben­hin­noma, ktorá je v údolí Refaim, na sever, a so­stupovala do doliny Hin­nom ku strane Jebuzeja na juh a od­tiaľ sostupovala do Én-rogel. 17 A tiah­la sa od severa a vy­šla do Én-šemeša a vy­šla ku Gelilótu, ktoré je na­proti svahu Adum­míma, a so­stupovala ku kameňu Bohana, syna Rúbenov­ho. 18 A prešla ku strane na­proti rovine Arábe na sever a so­stupovala do Aráby. 19 A hranica prešla ku strane Bét-chog­ly na sever a hranica vy­chádzala pri jazyku Soľného mora, ob­ráteného na sever, pri južnom kon­ci Jor­dána. To bola hranica od juhu. 20 A Jor­dán ho ohraničoval po strane na východ. Toto je dedičs­tvo synov Ben­jaminových po jeho hraniciach do­okola, po ich čeľadiach. 21 A mes­tá po­kolenia synov Ben­jaminových po ich čeľadiach boly: Jericho, Bét-chog­la a údolie Kecíc 22 Bét-arába, Cemáraim a Bét-el, 23 Av­vím, Pára a Of­ra, 24 Kefar-am­mona, Ofni a Geba, dvanásť miest a ich dediny. 25 Gibe­on, Ráma a Beerót, 26 Mic­pe, Kefíra a Móca, 27 Re­kem, Jir­peel a Tarála, 28 Celá Elef a Jebuzej, to jest Jeruzalem, Gibeat a Kirjat, š­tr­násť miest a ich dediny. To je dedičstvo synov Ben­jaminových po ich čeľadiach.

RoháčekJózua18