RoháčekJózua1

Józua

Hospodin ustanoví Jozuu namiesto Mojžiša. Hranice sľúbenej zeme.1 A stalo sa po smr­ti Mojžiša, služob­níka Hos­podinov­ho, že tak­to povedal Hos­podin Jozu­ovi, synovi Núnov­mu, sluhovi Mojžišov­mu: 2 Mojžiš, môj služob­ník zo­mrel; pre­to teraz vstaň a prejdi cez tento Jor­dán, ty i všetok ten­to ľud, do zeme, ktorú im ja dám, synom Iz­raelovým. 3 Každé mies­to, na ktoré šľapí vaša noha, dal som vám, tak ako som hovoril Mojžišovi, 4 všet­ko od púšte a od tohoto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Euf­rates; celá zem Hetejov a všet­ko až po Veľké more, na západe sln­ka, bude vaším územím. Povzbudenie Jozuu a upomenutie na Boží zákon.5 Ni­kto ne­ob­stojí pred tebou po všet­ky dni tvoj­ho života. Jako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou; nezanechám ťa ani ťa ne­opus­tím. 6 Buď sil­ný a pev­ný, lebo ty roz­delíš tomuto ľudu do dedičs­tva zem, o ktorej som pri­sahal ich ot­com, že im ju dám. 7 Len buď sil­ný a pev­ný veľmi os­tríhať, aby si činil všet­ko podľa celého zákona, ktorý ti pri­kázal Mojžiš, môj služob­ník. Ne­uchýľ sa od neho ani na pravo ani na ľavo, aby si robil múd­re a roz­um­ne vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš. 8 Ne­uh­ne táto kniha zákona od tvojich úst, ale budeš roz­mýšľať o nej vod­ne i vnoci, aby si os­tríhal a činil všet­ko podľa všet­kého toho, čo je na­písané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja ces­ta, a vtedy budeš robiť múd­re a roz­um­ne. 9 Lebo veď či som ti ne­prikázal: Buď sil­ný a pev­ný! Ne­tras sa ani sa ne­strachuj! ? Lebo s tebou je Hospodin, tvoj Bôh, vo všet­kom a všade, kamkoľvek pojdeš. Jozua pripravuje prechod cez Jordán.10 A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal: 11 Prej­dite stredom tábora a pri­kážte ľudu po­vediac: Na­chys­taj­te si po­travy, lebo po troch dňoch prej­dete cez tento Jor­dán, aby ste vošli ta a zaujali do dedičs­tva zem, ktorú vám dá Hos­podin, váš Bôh, aby ste ju tedy zau­jali do dedičs­tva. Upomenutie Rúbenovcom a Gádovcom: ich ochota.12 A Rúbenov­com, Gádov­com a polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho po­vedal Jozua: 13 Pamätať na slovo, ktoré vám pri­kázal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, keď po­vedal: Hos­podin, váš Bôh, vám dal od­počinok dajúc vám túto zem. 14 Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok zo­stanú v zemi, ktorú vám dal Mojžiš z tej­to strany Jor­dána a vy poj­dete pri­pravení do boja na druhú stranu pred svojimi brat­mi, všet­ci udat­ní mužovia sil­ní a po­môžete im, 15 do­kiaľ nedá Hos­podin od­počinutia i vašim bratom, ako dal vám, a dokiaľ nezaujmú aj oni do dedičs­tva zeme, ktorú im dá Hos­podin, váš Bôh. Po­tom sa vrátite do zeme svoj­ho dedičs­tva a budete ňou vlád­nuť dedične, zemou, ktorú vám dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, tuto za Jor­dánom. na východ sln­ka. 16 Na to od­povedali Jozu­ovi a riek­li: Všet­ko, čo si nám pri­kázal, učiníme a poj­deme všade, kam­koľvek nás pošleš. 17 Všet­ko tak, ako sme po­slúchali Mojžiša, budeme po­slúchať i teba, len nech je Hos­podin, tvoj Bôh, s tebou, jako bol s Mojžišom. 18 Ktokoľvek by sa sprotivil tvoj­mu roz­kazu a ne­pos­lúchol by tvojich slov, nech by išlo o čokoľvek, čo by si mu pri­kázal, zo­mrie. Len buď sil­ný a pev­ný.

RoháčekJózua1