RoháčekJózua15

Józua

Údel Júdov.1 A toto bol los po­kolenia synov Júdových po ich čeľadiach. P­ripadol im k hranici Edoma púšte Tsin na juh, od najďaľšieho kraja polud­nieho. 2 A hranicou na juhu im bolo: od kon­ca Soľného mora, od jazyka, ob­ráteného na juh. 3 A tiah­la sa na juh pop­ri svahu Ak­rab­bím a prešla do Tsin a išla hore od juhu ­smerom ku Kádeš-bar­nei a prešla do Chec­róna a tiah­la sa hore do Ad­dára a ob­chádzala Kar­káhu; 4 od­tiaľ prešla do Ac­mona a vy­šla k Egypt­skému po­toku, a hranica vy­chádzala k moru. To vám, povedal, bude hranicou na juhu. 5 A hranicou na východ bolo Soľné more až po dol­ný koniec Jor­dána; a hranica strany na sever bola od jazyka Soľného mora, do kon­ca Jor­dána. 6 A hranica išla hore do Bét-hog­ly a pre­chádzala od severa pop­ri Bét-arábe a hranica išla hore ku kameňu Bohana, syna Rúbenov­ho. 7 A hranica išla hore do Debíra, z údolia Áchor, a na sever bola ob­rátená ku Gil­galu, ktorý je na­proti svahu Adum­mima, ktorý je od juhu doliny, a hranica prešla k vodám Én-šemeša a vy­chádzala ku stud­ni Rogel. 8 A zase išla hranica hore dolinou syna Hin­noma ku strane Jebuzeja od juhu, to je Jeruzalem, a hranica sa tiah­la hore k temenu vr­chu, ktorý je na­proti doline Hin­noma k moru, na západ, ktorý je na kon­ci údolia Refaim na sever. 9 A hranica sa tiah­la od temena toho vrchu k stud­ni vody Nef­to­ach a vy­chádzala k mes­tám vr­chu Ef­ronov­ho a ďalej išla hranica do Bály, a to je Kirjat-jearím. 10 A z Bály sa za­točila hranica k moru, ­smerom k vr­chu Seira a prešla ku strane vr­chu Jearím od severa, a to je Chesálon, a sišla do Bét-šemeša a prešla do Tim­ny. 11 A hranica vy­šla ku strane Ek­róna, na sever, a hranica sa tiah­la do Šik­keróna a prešla k vr­chu Bály a vy­šla do Jab­neéla, a hranica vy­chádzala k moru. 12 A západ­ná hranica sahala po Veľké more a po jeho územie. To bola hranica synov Júdových do­okola, po ich čeľadiach. Dobývanie Kálefovo. Jeho dcéra.13 A Kálefovi, synovi Jefun­neho, dal podiel medzi syn­mi Júdovými podľa roz­kazu Hos­podinov­ho, daného Jozuovi, mes­to Ar­beho, otca Enákov­ho, a to je Hebron. 14 A Kálef vy­hnal ztade troch synov Enákových, Šešai­ho, Achimána a Tal­mai­ho, deti Enákove. 15 A od­tiaľ od­išiel hore k obyvateľom Debíra, a meno Debíra bolo pred­tým Kir­jat-sefer. 16 A Kálef po­vedal: Tomu, kto zbije Kir­jat-sefer a zauj­me ho, dám As­chu, svoju dcéru, za ženu. 17 A zau­jal ho Ot­niel, syn Keneza, brata Kálefov­ho, a tak mu dal As­chu, svoju dcéru, za ženu. 18 A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho navied­la, aby žiadal od jej otca pole. Pre­to sosad­la rých­le s os­la, a Kálef jej po­vedal: Čo chceš? 19 A riek­la: Daj mi požeh­nanie; lebo si mi dal zem na juhu; nuž daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal hor­né pramene i dol­né pramene. 20 To je dedičs­tvo po­kolenia synov Júdových po ich čeľadiach. Mestá Júdove.21 A mes­tá od kon­ca územia pokolenia synov Júdových pop­ri území Edomovom na juhu boly: Kab­ceel, Éder a Jagúr, 22 Kína, Dímona a Adada, 23 Kédeš, Chácor a Jit­nán, 24 Zíf, Telem a Bealót, 25 Chácor, Chadata a Kerijót; Chec­ron, a to je Chácor; 26 Amám, Šema a Moláda, 27 Chacar-gad­da, Chešmon a Bét-pálet, 28 Chacar-šu­al, Bér-šeba a Biz­jótia, 29 Bála, Ijim a Ecem, 30 El­tólad, Chesil a Chor­ma, 31 Cik­lag, Mad­man­na a San­san­na, 32 Lebaót, Šil­chim, Ajín a Rim­mon; všet­kých miest bolo dvadsať deväť a ich dediny. 33 Na nížine boly Eštaol, Cára a Ašna, 34 Záno­ach, Én-gan­ním, Tap­pu­ach a Enám, 35 Jar­mút, Adul­lam, Socho a Azéka, 36 Šaraim, Aditaim, Gedéra a Gederotaim, š­tr­násť miest a ich dediny. 37 Cenán, Chadáša a Mig­dal­gád, 38 Dilán, Mic­pa a Jok­teel, 39 Lachiš, Bacekat a Eg­lon, 40 Kabon, Lach­mas a Kit­líš, 41 Gedérot, Bét-dágon, Náma a Mak­kéda, šest­násť miest a ich dediny. 42 Lib­na, Eter a Ášan, 43 Jif­tach, Ašna a Necíb, 44 Keila, Ach­zib, a Maréša, deväť miest a ich dediny. 45 Ek­ron i jeho mes­tečká i jeho dediny. 46 Od Ek­rona a ­smerom k moru všet­ky, ktoré po strane Ašdóda, a ich dediny; 47 Ašdód, jeho mes­tečká i jeho dediny, Gaza, jej mes­tečká i jej dediny až po Egypt­ský po­tok a po Veľké more a územie. 48 A na vr­choch: Šamír, Jat­tír a Sócho, 49 Dan­na a Kir­jat-san­na, ktoré je Debír, 50 Anáb, Eštemo a Aním, 51 Góšen, Cholon a Gilo, jedenásť miest a ich dediny. 52 Arab, Dúma a Ešán, 53 Janum, Bét-tap­pu­ach a Aféka, 54 Chum­ta, Mes­to Ar­beho, ktoré je Hebron a Ci­or, deväť miest a ich dediny. 55 Ma­on, Kar­mel, Zif a Juta, 56 Jiz­reel, Jok­deam a Záno­ach, 57 Kain, Gibea a Tim­na, desať miest a ich dediny. 58 Chal­chul, Bét-cúr a Gedor, 59 Márat, Bétanót, a El­tekon, šesť miest a ich dediny. 60 Kir­jat-bál, a to je Kirjat-jearím, a Rab­ba, dve mes­tá a ich dediny. 61 Na púšti: Bét-arába, Mid­dín, Sehácha, 62 Nišban, Soľné Mes­to a Én-gedi, šesť miest a ich dediny. Jeruzalem v moci Jebuzeja.63 Ale Jebuzejov, obyvateľov Jeruzalema, ne­moh­li vy­hnať synovia Júdovi. A tak býva Jebuzej so syn­mi Júdovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa.

RoháčekJózua15