Evanjelický2. Kronická1

2. Kronická

Šalamún v Gibeóne1 Šalamún, syn Dávidov, upev­nil sa vo svojom kráľov­stve. Hos­podin, jeho Boh, bol s ním a urobil ho nad­mieru veľkým. 2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov, 3 a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti. 4 No truh­lu Božiu vy­niesol Dávid u Kir­jat-Jeárímu, keď pre ňu Dávid pri­pravil mies­to, lebo roz­vinul pre ňu stan v Jeruzaleme. 5 Bron­zový ol­tár, ktorý zhotovil Becaleél, syn Úrího, syna Chúrov­ho, bol tam pred príbyt­kom Hos­podinovým a Šalamún i zhromaždenie ho vy­hľadali. 6 Tam Šalamún obetoval na bron­zovom ol­tári, ktorý bol pred Hos­podinom pred svätos­tán­kom. Obetoval na ňom tisíc spaľovaných obetí. 7 Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a po­vedal: Žiadaj si, čo ti mám dať! 8 Šalamún Mu po­vedal: Ty si pre­ukázal veľkú milosť môj­mu ot­covi Dávidovi a na­mies­to neho si mňa ustanovil za kráľa. 9 Nech sa teda, Hos­podine, Bože, na­pl­ní Tvoje za­sľúbenie, dané môj­mu ot­covi Dávidovi. Veď si ma učinil kráľom nad ľudom počet­ným ako zem­ský prach. 10 Nuž, daj mi múd­rosť a po­znanie, aby som vedel vchádzať i vy­chádzať pred tým­to ľudom. Veď kto by mohol spravovať ten­to výz­nam­ný ľud? 11 Nato Boh riekol Šalamúnovi: Pre­tože si tak­to zmýšľal, a nežiadal si si bohat­stvo, po­klady alebo slávu, ani sm­rť svojich ne­praj­níkov, nežiadal si si ani dl­hý vek, ale žiadal si si múd­rosť a po­znanie, aby si mohol spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa, 12 do­stane sa ti múd­ros­ti a po­znania. Dám ti však aj bohat­stvo, po­klady a slávu, akú ne­mali králi, čo boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo prídu po tebe. Šalamúnovo bohatstvo13 Po­tom sa Šalamún odo­bral z výšiny, ktorá je v Gibeóne, od svätos­tán­ku do Jeruzalema, a kraľoval nad Iz­raelom. 14 Šalamún stiahol vozy a jazd­cov - mal totiž tisícštyris­to vozov a dvanásťtisíc jazd­cov - a roz­miest­nil ich po vozových mes­tách a u seba v Jeruzaleme. 15 Kráľ uložil v Jeruzaleme toľko strieb­ra a zlata ako kamenia, a céd­rov ako divých figov­níkov, ktorých je na Nížine hoj­nosť. 16 Pre Šalamúna do­vážali kone z Egyp­ta a z Kúy. Kráľovi na­kupovači ich pre­berali z Kúy za kúp­nu cenu. 17 Z Egyp­ta do­vážali voz za šesťs­to šekelov strieb­ra a koňa za stopäťdesiat. Podob­ne ich pro­stred­níc­tvom vy­vážali i všet­kým kráľom chetej­ským a sýr­skym. Prípravy na stavbu chrámu18 Šalamún si zau­mienil po­staviť dom Hos­podinov­mu menu a sebe kráľov­ský palác.