Evanjelický2. Kronická12

2. Kronická

Vpád faraóna Šíšaka do Judska1 Keď si však Rechabeám upev­nil kráľov­stvo a zmoc­nel, opus­til zákon Hos­podinov, a celý Iz­rael s ním. 2 V piatom roku kráľa Rechabeáma vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu - lebo sa spreneveril Hos­podinovi - 3 s tisíc­dve­sto voz­mi, šesťdesiat­tisíc jazd­cami a s ne­spočet­ným ľudom, ktorý s ním prišiel z Egyp­ta: s Líbyj­cami, Suk­kij­cami a Kúšij­cami. 4 Zau­jal opev­nené mes­tá, ktoré sú v Jud­sku, a prenikol až k Jeruzalemu. 5 Vtedy prišiel prorok Šemaja k Rechabeámovi a k jud­ským hod­nos­tárom, ktorí sa uchýlili pred Šíšakom do Jeruzalema, a po­vedal im: Tak­to vraví Hos­podin: Vy ste opus­tili mňa, pre­to i ja vás pre­pus­tím do ruky Šíšakovej. 6 Nato sa iz­rael­skí hod­nos­tári i kráľ po­korili a po­vedali: Spravod­livý je Hos­podin! 7 Keď Hos­podin videl, že sa po­korili, oslovil Šemaju: Po­korili sa, ne­vyhubím ich, ale im po­skyt­nem trochu zá­chrany, tak že sa môj hnev ne­vyleje pro­stred­níc­tvom Šíšaka na Jeruzalem. 8 Budú mu však pod­daní, aby po­znali, čo je to slúžiť mne a slúžiť po­zem­ským kráľom. 9 Tak vy­tiahol Šíšak, egypt­ský kráľ, proti Jeruzalemu a po­bral po­klady domu Hos­podinov­ho aj po­klady kráľov­ského paláca; po­bral všet­ko. Vzal i zlaté štíty, ktoré urobil Šalamún. 10 Na­mies­to nich kráľ Rechábeám urobil bron­zové štíty a zveril ich do ús­chovy veliteľom draban­tov, ktorí strážili vchod do kráľov­ského paláca. 11 Za­každým, keď kráľ vchádzal do domu Hos­podinov­ho, pri­chádzali draban­ti, od­nies­li štíty a prinies­li späť na strážnicu draban­tov. 12 Keď sa však po­koril, od­vrátil sa od neho hnev Hos­podinov a ne­priviedol ho cel­kom na skazu. Aj v Jud­sku bolo niečo dob­ré. 13 Tak sa upev­nil kráľ Rechabeám a kraľoval ďalej. Rechabeám mal totiž štyrid­saťjeden rokov, keď sa stal kráľom, a sedem­násť rokov kraľoval v Jeruzaleme, mes­te, ktoré si vy­volil Hos­podin spomedzi všet­kých kmeňov Iz­raela, aby tam uložil svoje meno. Jeho mat­ka sa volala Na­ama, bola Am­món­ka. 14 Páchal však zlo, lebo nebol pev­ne od­hod­laný hľadať Hos­podina. 15 Skoršie i ne­skoršie Rechabeámove činy sú za­značené ako rodové zápisy v Dejinách proroka Šemaju a vid­ca Id­du. Medzi Rechabeámom a Járobeámom boli ne­us­tále voj­ny. 16 Keď Rechabeám usnul so svojimi ot­cami, bol po­chovaný v mes­te Dávidovom. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Abija.