Evanjelický2. Kronická19

2. Kronická

Jóšáfát1 Jud­ský kráľ Jóšáfát sa však v po­koji vrátil domov do Jeruzalema. 2 Tu mu vy­šiel oproti videc Jéhú, syn Chanáního, a po­vedal kráľovi Jóšáfátovi: Musel si po­máhať bez­božníkovi? Miluješ tých, čo nenávidia Hos­podina? Pre­to zo­stúpi na teba hnev od Hos­podina. 3 No našlo sa i niečo dob­rého pri tebe, lebo si vy­ničil z krajiny ašéry a roz­hodol si sa v srd­ci hľadať Boha. 4 Jóšáfát síd­lil ďalej v Jeruzaleme. Znovu však vy­šiel medzi ľud od Beér-Šeby po Ef­rajim­ské po­horie a vrátil ho k Hos­podinovi, Bohu svojich ot­cov. 5 V krajine ustanovil sud­cov vo všet­kých opev­nených mes­tách Jud­ska, v každom mes­te. 6 Sud­com po­vedal: Všímaj­te si to, čo robíte, lebo ne­súdite za človeka, ale za Hos­podina, ktorý je s vami pri súd­nom výroku. 7 Nech teda príde na vás bázeň pred Hos­podinom. Daj­te si po­zor, čo robíte, lebo u Hos­podina, nášho Boha, niet ne­právos­ti, ani upred­nos­tňovania osôb, ani ú­plat­kár­stva. 8 Aj v Jeruzaleme ustanovil Jóšáfát nie­ktorých levítov, kňazov a nie­ktorých predákov iz­rael­ských rodín pre súd Hos­podinov a pre pravoty jeruzalem­ských obyvateľov. 9 Pri­kázal im: Tak konaj­te v báz­ni Hos­podinovej ver­ne a s úp­rim­ným srd­com. 10 Pri každej pravote, ktorá sa k vám do­stane od vašich bratov, bývajúcich vo svojich mes­tách, týkajúcej sa prelievania kr­vi, zákona a pri­kázaní, ustanovení a pred­pisov, na­pomeňte ich, aby sa ne­previnili proti Hos­podinovi, aby tak nezas­tihol Boží hnev vás i vašich bratov. Tak konaj­te a ne­previníte sa! 11 Hľa, hlav­ný kňaz Amar­ja vám bude pred­stavený vo všet­kých veciach Hos­podinových a Zebad­já, syn Jišmáélov, knieža domu Júdov­ho, vo všet­kých veciach kráľov­ských. Za úrad­níkov vám po­slúžia levíti. Počínaj­te si ne­ob­lom­ne a Hos­podin nech je s tým, kto je dob­rý.