Evanjelický2. Kronická9

2. Kronická

Návšteva kráľovnej zo Sáby1 Keď kráľov­ná zo Sáby počula zvesť o Šalamúnovi, prišla ho ťažkými otáz­kami vy­skúšať do Jeruzalema s veľmi počet­ným sprievodom a s ťavami, ktoré nies­li bal­zamy, množs­tvo zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, hovorila s ním o všet­kom, čo mala na mys­li. 2 Šalamún jej však zod­povedal všet­ky otáz­ky; nebolo takej, na ktorú by ne­vedel od­povedať. 3 Keď kráľov­ná zo Sáby videla Šalamúnovu múd­rosť, dom, ktorý po­stavil, 4 jed­lá jeho stola, obyd­lia jeho sluhov, po­zor­nosť jeho ob­sluhovačov a ich ob­lečenie, jeho čašníkov a ich ob­lečenie, spaľované obete, ktoré obetoval v dome Hos­podinovom, úžasom sa jej za­stavoval dych. 5 Po­vedala kráľovi: Prav­dou je, čo som počula vo svojej krajine o tvojich za­riadeniach a o tvojej múd­ros­ti. 6 Ne­verila som však tým slovám, kým som ne­prišla a ne­videla na vlast­né oči. No ne­oz­námili mi ani polo­vicu tvojej veľkej múd­ros­ti. Pred­stihol si po­vesť, ktorú som počula. 7 Šťast­ní sú tvoji mužovia a sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múd­rosť. 8 Požeh­naný buď Hos­podin, tvoj Boh, ktorý si ťa tak obľúbil, že ťa dal na svoj trón za kráľa Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. Pre­tože tvoj Boh miluje Iz­rael, aby ho upev­nil naveky, teba urobil kráľom nad ním, aby si pri­sluhoval právo a spravod­livosť. 9 Nato darovala kráľovi stod­vad­sať talen­tov zlata, veľké množs­tvo bal­zamov a drahokamov. Ani nebolo takého bal­zamu, ktorý by kráľov­ná zo Sáby nebola darovala kráľovi Šalamúnovi. 10 Ale i sluhovia Chúramovi a sluhovia Šalamúnovi, ktorí pri­viez­li zlato z Ofíru, pri­viez­li san­talové drevo a drahokamy. 11 Kráľ po­užil san­talové drevo na schodište domu Hos­podinov­ho i kráľov­ského paláca a na citary a har­fy pre spevákov. Také niečo nebolo pred­tým v Jud­sku vid­no. 12 Kráľ Šalamún dal zase kráľov­nej zo Sáby všet­ko, čo sa jej páčilo, čo si zažiadala, ok­rem toho, čo mu sama prinies­la. Po­tom sa ob­rátila a od­išla so svojimi sluhami do svojej vlas­ti. Šalamúnovo bohatstvo a sláva13 Zlato, ktoré Šalamún do­stal za jeden rok, vážilo šesťs­tošesťdesiatšesť talen­tov zlata, 14 ok­rem toho, čo donášali kup­ci a ob­chod­níci. Všet­ci králi Arábie a všet­ci mies­to­držitelia krajiny prinášali Šalamúnovi zlato a strieb­ro. 15 Kráľ Šalamún urobil dve­sto pavéz z tepaného zlata. Na jed­nu pavézu po­užil šesťs­to šekelov tepaného zlata. 16 Ďalej urobil tri­sto štítov z tepaného zlata. Na jeden štít po­užil tri­sto šekelov zlata. Kráľ ich uložil v Dome libanon­ského lesa. 17 Po­tom urobil veľký trón zo slonoviny a po­tiahol ho čis­tým zlatom. 18 Trón mal šesť stupňov a pod­nož zo zlata, pri­pev­nenú k trónu. Nad sedad­lom boli z oboch strán operad­lá, vedľa operadiel stáli dva levy. 19 Dvanásť levov tam stálo na šies­tich stupňoch z oboch strán. Také nez­hotovili pre nijaké kráľov­stvo. 20 Všet­ky nádoby kráľa Šalamúna, po­užívané na pitie, boli z rýdzeho zlata, podob­ne ako náčinie v Dome libanon­ského lesa. Strieb­ro ne­malo za Šalamúnových čias nijakú cenu. 21 Kráľ mal totiž lode, ktoré sa plavili do Taršíša s Chúramovými sluhami. Raz za tri roky pri­chádzali taršíšs­ke lode a do­vážali zlato, strieb­ro, slonovinu, opice a pávy. 22 Kráľ Šalamún pre­výšil bohat­stvom a múd­rosťou všet­kých kráľov zeme. 23 Všet­ci králi zeme chceli vidieť Šalamúna, aby počuli jeho múd­rosť, ktorú mu Boh vložil do srd­ca. 24 Každý z nich priniesol i svoj dar: striebor­né a zlaté pred­mety, rúcha, myr­hu, bal­zamy, kone a mulice, a to rok čo rok. 25 Šalamún mal štyritisíc stanovíšť pre kone, vozy a dvanásťtisíc jazd­cov, ktorých roz­miest­nil po vozových mes­tách a u kráľa v Jeruzaleme. 26 Tak vládol nad všet­kými kráľmi od Euf­ratu až po krajinu Filištín­cov a po hranicu Egyp­ta. 27 Kráľ urobil v Jeruzaleme strieb­ro takým obyčaj­ným ako kamene a céd­re, ako divé figov­níky, ktorých je na Nížine hoj­nosť. 28 Kone pri­vážali Šalamúnovi z Egyp­ta a z os­tat­ných krajín. 29 Os­tat­né činy Šalamúnove, skoršie i ne­skoršie, sú za­značené v Dejinách proroka Nátana, v Proroc­tve Achiju Šilón­skeho a vo Videní vid­ca Jedu o Járobeámovi, synovi Nebatovom. 30 Šalamún vládol v Jeruzaleme nad celým Iz­raelom štyrid­sať rokov. 31 Keď usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te jeho otca Dávida, a na­mies­to neho sa kráľom stal jeho syn Rechabeám.