Evanjelický2. Kronická16

2. Kronická

1 V trid­siatom šies­tom roku Ásovej vlády vy­tiahol iz­rael­ský kráľ Baša proti Jud­sku. Vy­budoval Rámu, aby jud­skému kráľovi Ásovi nedovolil ani vchádzať ani vy­chádzať. 2 Vtedy Ása dal vy­niesť z po­klad­níc domu Hos­podinov­ho a z kráľov­ského paláca strieb­ro i zlato a po­slal to sýr­skemu kráľovi Ben­hadadovi, síd­liacemu v Damas­ku, s od­kazom: 3 Nech je zmluva medzi mnou a tebou, ako bola medzi mojím a tvojím ot­com. Hľa, po­sielam ti strieb­ro a zlato; zruš svoju zmluvu s iz­rael­ským kráľom Bašom, aby odo mňa od­tiahol. 4 Ben­hadad po­slúchol kráľa Ásu a vy­pravil proti iz­rael­ským mes­tám voj­vod­cov, ktorých mal. Tí dobyli Ijón, Dán, Ábel-Majim a všet­ky zásobovacie mes­tá Naf­tálího. 5 Keď sa to do­počul Baša, pre­stal opevňovať Rámu a prácu za­stavil. 6 Kráľ Ása však vzal všet­kých Júdej­cov a po­od­nášali kamene Rámy i drevo z nej, ktorými Baša budoval, a vy­budoval Gebu a Mic­pu. 7 V tom čase prišiel k jud­skému kráľovi Ásovi videc Chanání. Po­vedal mu: Pre­tože si sa spoľahol na sýr­skeho kráľa, a ne­spoľahol si sa na Hos­podina, svoj­ho Boha, unik­lo ti z ruky voj­sko sýr­skeho kráľa. 8 Neboli Kúšej­ci a Líbyj­ci počet­ným voj­skom s veľkým množs­tvom vozov a jazd­cov? Keď si sa spoľahol na Hos­podina, vy­dal ti ich do rúk. 9 Lebo oči Hos­podinove pre­hliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu úp­rim­né srd­ce. Bláz­nivo si si v tom počínal, lebo od­teraz budeš mať voj­ny. 10 Ása sa na­hneval na vid­ca a dal ho pre­to do klady. V tom čase zle na­kladal Ása s nie­ktorými jed­not­liv­cami z ľudu. 11 Skoršie i ne­skoršie činy Ásove sú za­značené v Knihe jud­ských a iz­rael­ských kráľov. 12 V trid­siatom deviatom roku svojej vlády Ása veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe ne­vyhľadával Hos­podina, iba lekárov. 13 Ása usnul so svojimi ot­cami, zo­mrel v štyrid­siatom pr­vom roku svojej vlády. 14 Po­chovali ho v hrobe, ktorý si vy­tesal v mes­te Dávidovom. Položili ho na lôžko, ktoré bolo vy­pl­nené bal­zamami a von­nými masťami rôz­nych druhov. Na jeho počesť založili veľký oheň.