Evanjelický2. Kronická17

2. Kronická

Jóšáfátova vláda1 Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Jóšáfát, ktorý bol do­sť sil­ný proti Iz­raelu. 2 Do všet­kých opev­nených jud­ských miest dal voj­sko a roz­miest­nil mies­to­držiteľov v Jud­sku a v ef­rajim­ských mes­tách, ktoré zau­jal jeho otec Ása. 3 Hos­podin bol s Jóšáfátom, pre­tože chodil po pr­vot­ných ces­tách svoj­ho pra­ot­ca Dávida. Ne­vyhľadával baalov, 4 ale hľadal Boha svoj­ho ot­ca, chodil v Jeho pri­kázaniach, a nie podľa skut­kov Iz­raela. 5 Pre­to Hos­podin upev­nil kráľov­stvo v jeho ruke a celý Júda dával Jóšáfátovi dary, takže do­siahol veľké bohat­stvo a úc­tu. 6 Keď sa mu na ces­tách Hos­podinových zvýšila od­vaha, od­stránil z Jud­ska aj výšiny a ašéry. 7 V treťom roku svojej vlády po­slal svojich hod­nos­tárov Ben­chajila, Obad­ju, Zechar­ju, Ne­taneéla a Micháju vy­učovať po jud­ských mes­tách. 8 S nimi po­slal levítov Šemaju, Ne­tan­ju, Zebad­ju, Asáéla, Šemirámóta, Jonatána, Adoniju, Tobiju a Tób-Adoniju, levítov a s nimi kňazov Elíšámu a Jehoráma. 9 Tí vy­učovali v Jud­sku a mali so sebou knihu zákona Hos­podinov­ho. Po­chodili po všet­kých jud­ských mes­tách a vy­učovali medzi ľudom. 10 Vtedy prišiel na všet­ky kráľov­stvá krajín vôkol Jud­ska strach pred Hos­podinom, takže nebojovali proti Jóšáfátovi. 11 I nie­ktorí Filištín­ci prinášali Jóšáfátovi dary a strieb­ro ako po­platok. Aj Arabi mu prinášali drob­né stádo: sedem­tisíc sedem­sto baranov a sedem­tisíc sedem­sto koz­lov. 12 Tak Jóšáfát moc­nel a do­sahoval vr­chol. V Jud­sku budoval hrady a zásobovacie mes­tá. 13 V jud­ských mes­tách mal mnoho zásob a v Jeruzaleme mal bojov­níkov, udat­ných hr­dinov. 14 Ich zriadenie podľa rodín je toto: Z Jud­ska boli tisíc­nik­mi: Ad­na, veliteľ, a s ním tri­stotisíc udat­ných hr­dinov, 15 vedľa neho Jóchánán, veliteľ, a s ním dve­sto­osem­desiat­tisíc, 16 ďalej bol vedľa neho Amas­ja, syn Zich­rího, dob­rovoľník Hos­podinov, a s ním dve­stotisíc udat­ných hr­dinov. 17 Z Ben­jamína boli: udat­ný hr­dina El­jáda a s ním dve­stotisíc lukom a štítom vy­strojených, 18 vedľa neho bol Józábád a s ním sto­osem­desiat­tisíc vy­strojených k vojen­skej službe. 19 Títo konali službu u kráľa ok­rem tých, ktorých kráľ pri­delil do opev­nených miest po celom Jud­sku.