Evanjelický2. Kronická4

2. Kronická

1 Ďalej spravil bron­zový ol­tár dvad­sať lakťov dl­hý, dvad­sať lakťov široký a desať lakťov vy­soký. 2 Urobil i liate more o priemere desať lakťov, na ob­vode za­ok­rúh­lené, hl­boké päť lakťov; trid­saťlakťová šnúra ho obopínala do­okola. 3 Pod ním po celom ob­vode boli do­okola kolok­vin­tové podoby ; po desať na lakeť obopínalo more; dva rady kolok­vin­tov boli s ním spolu zliate. 4 Spočívalo na dvanás­tich býkoch; tri boli ob­rátené na sever, tri na západ, tri na juh a tri boli ob­rátené na východ. Hore nad nimi bolo more. Za­dnú časť mali ú­pl­ne ob­rátenú do­vnút­ra. 5 Bolo hrubé na dlaň a jeho okraj bol ako okraj kalicha, ako ľali­ový kvet. Vošlo doň tritisíc batov. 6 Urobil i desať kot­lov na umývanie. Päť dal sprava a päť zľava. V nich sa oplachovalo prís­lušen­stvo k spaľovaným obetiam. More slúžilo kňazom na umývanie. 7 Urobil desať zlatých sviet­nikov, ako bolo pred­písané, a dal ich do chrámu: päť sprava a päť zľava. 8 Ďalej spravil desať stolov a umiest­nil ich v chráme: päť sprava a päť zľava. Urobil i sto zlatých čiaš na kropenie. 9 Spravil i ná­dvorie kňazov a veľké ná­dvorie ako aj dvere pre ná­dvorie. Ich dvere po­kryl bron­zom. 10 More po­stavil na pravú stranu, od juhovýchodu. 11 Po­tom Chúram Ábí zhotovil hr­n­ce, lopaty a čaše na kropenie, tak do­končil prácu pre kráľa Šalamúna v dome Božom: 12 dva stĺpy a obe guľaté hlavice na vr­chol­ci stĺpov, dve mrežovania na za­krytie oboch guľatých hlavíc na vr­chol­ci stĺpov 13 a štyris­to granátových jabĺk na dve mrežovania. Na jed­no mrežovanie po dva rady granátových jabĺk, aby za­krývali obe guľaté hlavice na vr­chol­ci stĺpov. 14 Ďalej urobil pod­voz­ky a na pod­voz­ky kot­ly, 15 jed­no more a pod ním dvanásť býkov, 16 hr­n­ce, lopaty, vid­lice. Všet­ky pred­mety urobil Chúram Ábí kráľovi Šalamúnovi pre dom Hos­podinov z lešteného bron­zu. 17 Na Okolí jor­dán­skom, medzi Suk­kótom a Cerédou, ich kráľ zlieval v hlinených for­mách. 18 Šalamún dal zhotoviť všet­ko toto náčinie vo veľkom množs­tve, pre­tože sa nehľadelo na váhu bron­zu. 19 Náčinie, ktoré bolo v dome Božom: zlatý ol­tár, stoly a na nich pred­kladané chleby, 20 sviet­niky a ich lam­py z rýdzeho zlata, aby horeli pred naj­zad­nejšou miest­nosťou, ako bolo pred­písané, 21 kvety, lam­py a zlaté nožnice z číreho zlata, 22 ďalej nože a čaše na kropenie, misy na kadid­lo a pan­vice na oheň z rýdzeho zlata. Brány domu, ich vnútor­né kríd­la do veľs­vätyne a kríd­la dverí do chrámovej siene boli zo zlata.