Evanjelický2. Kronická27

2. Kronická

Jótám1 Jótám mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šest­násť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Jerúša, dcéra Cádókova. 2 Robil, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových, cel­kom tak, ako robil jeho otec Uzzija, ibaže ne­vnikol do chrámu Hos­podinov­ho. Ľud si však naďalej počínal zle. 3 On vy­budoval Hor­nú bránu domu Hos­podinov­ho a mnoho budoval na hrad­be Ófelu. 4 V Jud­skom po­horí, a to v zales­nených krajoch, budoval mes­tá a vy­budoval pev­nos­ti a veže. 5 Bojoval i proti kráľovi Am­món­cov. Zdolal ich, takže Am­món­ci mu v tom roku dali sto talen­tov strieb­ra, desaťtisíc kórov pšenice a desaťtisíc kórov jačmeňa. Toľko mu odo­vzdali Am­món­ci i v druhom a treťom roku. 6 Tak Jótám zmoc­nel, pre­tože si upravil ces­ty pred Hos­podinom, svojím Bohom. 7 Os­tat­né Jótámove činy, jeho boje a výp­ravy, sú opísané v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov. 8 Mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šest­násť rokov kraľoval v Jeruzaleme. 9 Keď Jótám usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te Dávidovom. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ácház.