Evanjelický2. Kronická24

2. Kronická

Jóáš1 Jóáš mal sedem rokov, keď sa stal kráľom, a štyrid­sať rokov kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Ciba z Beér-Šeby. 2 Jóáš robil po celý život kňaza Jójádu, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových. 3 Jójáda mu vy­bral dve ženy, takže splodil synov a dcéry. 4 Po­tom si však Jóáš zau­mienil ob­noviť dom Hos­podinov. 5 Zhromaždil kňazov a levítov a po­vedal im: Vy­j­dite do jud­ských miest a z roka na rok zbieraj­te od všet­kých Iz­rael­cov peniaze na opravu domu svoj­ho Boha. Poponáhľaj­te sa však s tým! Ale levíti sa ne­ponáhľali. 6 Nato po­volal kráľ hlav­ného kňaza Jójádu a po­vedal mu: Prečo si nežiadal od levítov, aby od­vied­li z Jud­ska a Jeruzalema daň, ktorú Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a zhromaždenie Iz­rael­cov ustanovili pre stánok svedec­tva? 7 Veď bez­božná Atal­ja a jej synovia vtrh­li do domu Božieho; všet­ky dary za­svätené domu Hos­podinov­mu po­užila pre baalov. 8 Na kráľov roz­kaz urobili jed­nu truh­licu a dali ju zvon­ku do brány domu Hos­podinov­ho. 9 Po­tom rozh­lásili po Jud­sku a Jeruzaleme, aby prinášali Hos­podinovi daň, ktorú ustanovil Mojžiš, služob­ník Boží, Iz­raelu na púšti. 10 Vtedy sa za­radovali všet­ky kniežatá i všetok ľud, nosili peniaze a hádzali ich do truh­lice, kým sa ne­na­pl­nila. 11 Za­každým, keď kráľ dal levítom preniesť truh­licu na kráľov­ský do­zor­ný úrad, a keď videli, že je tam veľa peňazí, do­stavil sa kráľov pisár a po­verenec hlav­ného kňaza, vy­práz­dnili truh­licu a od­nies­li ju späť na mies­to. Tak robili den­noden­ne a naz­bierali množs­tvo peňazí. 12 Kráľ a Jójáda ich po­tom vy­dávali tým, ktorí vy­konávali práce v dome Hos­podinovom. Tí zase najímali kamenárov a tesárov na ob­novu domu Hos­podinov­ho, ako i kováčov železa a bron­zu na opravu domu Hos­podinov­ho. 13 Robot­níci pracovali, tak že oprav­né práce pod ich rukami na­predovali. Dom Boží uvied­li do pôvod­ného stavu a spev­nili ho. 14 Keď boli hotoví, od­nies­li zvyšok peňazí pred kráľa a Jójádu. Z nich narobil náčinie pre dom Hos­podinov, náčinie pre službu a obetovanie, pan­vice na kadenie, zlaté a striebor­né pred­mety. Spaľované obete prinášali do domu Hos­podinov­ho ne­pres­taj­ne po celý Jójádov život. 15 Jójáda však zo­starol a sýty vekom zo­mrel. Keď zo­mrel, mal stot­rid­sať rokov. 16 Po­chovali ho v mes­te Dávidovom pri kráľoch, pre­tože v Iz­raeli konal dob­ro pre Boha a pre Jeho dom. 17 Po Jójádovej smr­ti prišli jud­ské kniežatá vzdať poc­tu kráľovi a on ich vy­počul. 18 Po­tom opus­tili dom Hos­podina, Boha svojich ot­cov, a slúžili ašéram a mod­lám. Pre toto ich pre­vinenie pos­tihol Jud­sko a Jeruzalem hnev. 19 Po­sielal medzi nich prorokov, aby ich ob­rátili k Hos­podinovi, ale ne­pos­lúch­li, ani keď ich varovali. 20 Ale Duch Boží nad­chol Zechar­ju, syna kňaza Jójádu, ktorý si za­stal pred ľud a po­vedal mu: Tak­to vraví Boh: Prečo pre­stupujete pri­kázania Hos­podinove? Nebude sa vám dob­re vodiť. Pre­tože ste opus­tili Hos­podina, i On opus­til vás. 21 Vzbúrili sa však proti nemu a na kráľov roz­kaz ho na ná­dvorí domu Hos­podinov­ho ukameňovali. 22 Kráľ Jóáš si ne­spomenul na priazeň, ktorú mu pre­ukázal jeho otec Jójáda, a za­vraždil mu syna. Keď syn umieral, po­vedal: Nech Hos­podin po­hliad­ne na to a nech to po­mstí! 23 Asi o rok vy­tiah­lo proti nemu sýr­ske voj­sko. Prenik­li do Jud­ska a Jeruzalema, vy­hubili všet­ky kniežatá ľudu a všet­ku svoju korisť po­slali kráľovi do Damas­ku. 24 Hoci sýr­ske voj­sko prišlo len s hŕs­t­kou mužov, Hos­podin im vy­dal do rúk veľmi veľké voj­sko, pre­tože opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov. Tak vy­konali súd nad Jóášom. 25 Keď od neho od­išli, zanechali ho v ťažkej chorobe; vlast­ní služob­níci sa vzbúrili proti nemu pre krv syna kňaza Jójádu a za­bili ho na jeho lôžku. Keď zo­mrel, po­chovali ho v mes­te Dávidovom, nie však v kráľov­ských hroboch. 26 Proti nemu sa sprisahali: Zábád, syn Am­mónčan­ky Šimeáty, a Józábád, syn Moáb­ky Šim­ríty. 27 O jeho synoch, o množs­tve dane za neho a o zá­klad­nej oprave domu Božieho je na­písané vo Vý­klade knihy kráľov. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Amac­ja.