Evanjelický2. Kronická31

2. Kronická

Odstránenie modlárstva1 Keď všet­ko skončilo, vy­šli všet­ci prítom­ní Iz­rael­ci do jud­ských miest a polámali po­mníky, po­stínali ašéry, porúcali výšiny a ol­táre v celom Jud­sku a v Ben­jamíne, v Ef­rajime a v Menaššem. Po­tom sa vrátili všet­ci Iz­rael­ci, každý na svoj majetok, do svojich miest. 2 Chiz­kija zriadil od­diely kňazov a levítov podľa ich od­delení, každého podľa jeho služob­ného za­delenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločen­stva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hos­podinov­ho tábora. Zaopatrenie kňazov a levítov3 Kráľov podiel z majet­ku slúžil na spaľované obete: na ran­né a večer­né spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného od­počin­ku , na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v zákone Hos­podinovom. 4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, nariadil dávať kňaz­ský a levít­sky podiel, aby sa moh­li pev­ne držať zákona Hos­podinov­ho. 5 Keď sa to nariadenie roz­nies­lo, nanosili Iz­rael­ci množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu, a rôz­nych poľných plodín; prinies­li i mnoho desiatok zo všet­kého. 6 Iz­rael­ci a Júdej­ci, bývajúci v jud­ských mes­tách, prinášali tiež desiat­ky z darov za­svätených Hos­podinovi, ich Bohu, a skladali to na hromady. 7 V treťom mesiaci začali za­kladať hromady a v sied­mom ich ukončili. 8 Keď prišli Chiz­kija a hod­nos­tári a videli hromady, dob­rorečili Hos­podinovi a Jeho ľudu, Iz­raelu. 9 Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady, 10 od­povedal mu Azar­ja, hlav­ný z domu Cádókov­ho: Od­kedy začali prinášať dary do domu Hos­podinov­ho, najed­li sme sa do­sýta, ba ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin požeh­nal svoj ľud, zo­stalo ešte toto množs­tvo. 11 Chiz­kija pri­kázal upraviť komory v dome Hos­podinovom. Keď ich upravili, 12 po­vnášali dnu po­z­dvihované dary, desiat­ky a za­svätené dary. Ich správ­com bol levíta Konan­ja, jeho brat Šimeí bol zá­stup­com. 13 Jechíél, Azar­ja, Na­chat, Asáhél, Jerímót, Józábád, Elíél, Jis­mach­ja, Machat a Benája boli z po­verenia kráľa Chiz­kiju a Azar­ju, kniežaťa domu Božieho, do­zor­cami, po­bočník­mi Konan­ju a jeho brata Šimeího. 14 Kóré, syn Jim­nov, levíta, vrát­nik na východ­nej strane, bol nad milodar­mi Božími, aby roz­dával po­z­dvihované dary Hos­podinove a najs­vätejšie dary. 15 Pod jeho rukou v kňaz­ských mes­tách ver­ne slúžili: Éden, Min­jamín, Ješúá, Šemaja, Amar­ja a Šechan­ja, aby dávali podiel svojim bratom v od­dieloch, veľkému i malému - 16 ok­rem mužs­kých, uvedených v rodovom zo­zname od troj­ročných na­hor - všet­kým tým, čo pri­chádzali do domu Hos­podinov­ho podľa každoden­ného poriad­ku do služby, ako im pat­rilo podľa ich od­dielov. 17 Zo­znam kňazov sa viedol podľa ich rodín a levíti, od dvad­saťročných na­hor, podľa ich prís­lušnos­ti v od­dieloch, 18 boli za­písaní so všet­kými svojimi deťmi, ženami, syn­mi a dcérami do celého zboru, lebo ver­ne po­svätili svätyňu. 19 Ale kňazi, Áronov­ci, mali v pasien­kových poliach svojich miest, v každom mes­te zvlášť, menom označených mužov, aby vy­dávali podiely všet­kým mužom medzi kňaz­mi a všet­kým za­písaným medzi levít­mi. 20 Tak konal Chiz­kija v celom Jud­sku. Robil, čo bolo pred Hos­podinom, jeho Bohom, dob­ré, správ­ne a pravé. 21 Pri každom diele, ktoré začal, či už pre službu domu Božieho, zákona alebo pri­kázania, aby hľadal svoj­ho Boha, konal celým svojím srd­com a mal ús­pech.