Evanjelický2. Kronická28

2. Kronická

Ácház1 Ácház mal dvad­saťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šest­násť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správ­ne v očiach Hos­podinových, ako jeho pra­otec Dávid, 2 ale chodil po ces­tách iz­rael­ských kráľov, ba zhotovil i zlievané mod­ly pre baalov. 3 Sám kadil v Ben-Hin­nóm­skom údolí a synov si pre­viedol cez oheň podľa ohav­ných zvykov národov, ktoré Hos­podin vy­hnal spred Iz­raela. 4 Obetoval a kadil na výšinách, na kop­coch a pod každým zeleným stromom. 5 Pre­to ho Hos­podin vy­dal do rúk sýr­skeho kráľa, ktorý ho porazil, od­vliekol z neho veľmi mnohých do zajatia a do­pravil do Damas­ku. Hos­podin ho vy­dal aj do rúk iz­rael­ského kráľa, ktorý mu pri­pravil veľkú porážku. 6 Pekach, syn Remal­jov, po­bil v Jud­sku za jediný deň stod­vad­saťtisíc ľudí, všet­ko udat­ných bojov­níkov, pre­tože opus­tili Boha svojich ot­cov. 7 Zich­rí, ef­rajim­ský hr­dina, za­bil kráľov­ho syna Maaseju, pred­staveného kráľov­ského paláca Az­ríkáma a kráľov­ho zá­stup­cu El­kánu. 8 Iz­rael­ci od­vliek­li svojim bratom do zajatia dve­stotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť, ktorú od­nies­li do Samárie. 9 Bol tam Hos­podinov prorok menom Ódéd, ktorý vy­šiel pred voj­sko, vchádzajúce do Samárie, a po­vedal mu: Hľa, pre­tože sa Hos­podin, Boh vašich ot­cov, roz­hneval na Júdej­cov, vy­dal vám ich do rúk. Vy ste ich však vraždili so zúrivosťou, ktorá prenik­la až do neba. 10 Teraz za­mýšľate pod­robiť si Júdej­cov a Jeruzalem­cov za ot­rokov a ot­rokyne. Či aj vy nie ste vin­ní pred Hos­podinom, svojím Bohom? 11 Po­slúch­nite ma teda a vráťte zajat­cov, ktorých ste od­vliek­li svojim bratom, lebo vás za­siah­ne páľava Hos­podinov­ho hnevu. 12 Tu mužovia spomedzi ef­rajim­ských predákov: Azar­ja - syn Jóchánánov, Berech­ja, syn Mešil­lémótov, Chiz­kija, syn Šal­lumov, a Amásá, syn Chad­lajov - vy­stúpili na­proti tým, ktorí pri­chádzali z výp­ravy, 13 a po­vedali im: Ne­voďte sem zajat­cov, lebo by ste k nášmu pre­vineniu proti Hos­podinovi moh­li úmysel­ne pri­pojiť ďalšie hriechy a pre­vinenia. Bez­tak máme mnoho vín a páľava hnevu spočíva na Iz­raeli. 14 Nato ozb­rojen­ci pre­pus­tili zajat­cov a korisť pred hod­nos­tár­mi a celým zhromaždením. 15 Mužovia vy­zvaní po menách po­vs­tali, ujali sa zajat­cov a z koris­ti za­odeli všet­kých na­hých. Keď ich za­odeli, za­obuli, na­kŕmili, na­pojili a ošet­rili masťou, pre­pravili všet­kých ne­vlád­nych na osloch. Za­vied­li ich k ich bratom do Jericha, Mes­ta paliem, a vrátili sa do Samárie. 16 V tom čase kráľ Ácház po­slal k asýr­skemu kráľovi po po­moc. 17 Nato ešte vnik­li Edóm­ci, porazili Júdej­cov a od­vliek­li zajat­cov. 18 Filištín­ci zase vy­dran­covali mes­tá na Nížine a i v jud­skom Negebe a za­brali Bét-Šemeš, Ajalón, Gedérót a Sócho s prís­lušnými dedinami, Tim­nu s prís­lušnými dedinami, Gim­zó s prís­lušnými dedinami a usadili sa tam. 19 Lebo Hos­podin po­koril Jud­sko pre Ácháza, kráľa Iz­raela, pre­tože za­viedol v Jud­sku ne­viazaný život a do­pus­til sa veľkej ne­ver­nos­ti voči Hos­podinovi. 20 Tu pri­tiahol proti nemu asýr­sky kráľ Tig­lat-Pil­neser, ktorý ho sties­nil, mies­to toho, aby ho po­sil­nil. 21 Lebo Ácház vy­lúpil dom Hos­podinov, kráľov­ský palác i hod­nos­tárov a odo vzdal to asýr­skemu kráľovi; ale ne­pomoh­lo mu to. 22 V čase, keď ho ties­nil, do­kazoval kráľ Ácház ešte viac ne­ver­nosť voči Hos­podinovi tým, 23 že obetoval bohom Damas­ku, ktorí ho porazili. Uvažoval: Keďže bohovia sýr­skych kráľov svojim po­moh­li, budem im obetovať, aby mi po­máhali. Tí však spôsobili pád jemu i celému Iz­raelu. 24 Ácház zo­zbieral a roz­tĺkol náčinie domu Božieho a za­mkol dvere domu Hos­podinov­ho. Na každom rohu v Jeruzaleme si spravil ol­táre 25 a v každom mes­te Jud­ska spravil výšiny, aby sa kadilo iným bohom. Tým popudzoval Hos­podina, Boha svojich ot­cov. 26 Os­tat­né jeho skut­ky a všet­ky jeho skoršie i ne­skoršie podujatia sú opísané v Knihe jud­ských a iz­rael­ských kráľov. 27 Keď Ácház usnul so svojimi ot­cami, po­chovali ho v mes­te Jeruzaleme, pre­tože ho ne­prenies­li k hrobom iz­rael­ských kráľov. Mies­to neho sa stal kráľom jeho syn Chiz­kija.