Evanjelický2. Kronická8

2. Kronická

Ďalšie Šalamúnove skutky1 Dvad­sať rokov po tom, čo Šalamún vy­staval dom Hos­podinov a svoj palác, 2 do­staval mes­tá, ktoré mu dal Chúram, a usadil tam Iz­rael­cov. 3 Nato sa Šalamún vy­pravil do Chamát-Cóby a zmoc­nil sa jej. 4 Vy­budoval Tad­mór na púšti a všet­ky skladišt­né mes­tá, ktoré zriadil v Chamáte. 5 Ďalej pre­budoval Hor­ný Bét-Chórón a Dol­ný Bét-Chórón na pev­nos­ti s hrad­bami, bránami a závorami, 6 Baalat i všet­ky skladišt­né mes­tá Šalamúnove, všet­ky vozové mes­tá a mes­tá pre jaz­du, vôbec všet­ko, čo si zažiadal po­staviť v Jeruzaleme, na Libanone a na celom území, kde panoval. 7 Všetok ľud po­zos­talý po Chetej­coch, Amorej­coch, Perizej­coch, Chivij­coch a Jebúsej­coch, ktorý ne­pochádzal z Iz­raela, 8 po­tom­kov tých, čo ešte zo­stali v krajine, ktorých ne­vyhubili Iz­rael­ci, Šalamún pod­robil núteným prácam až pod­nes. 9 Z Iz­rael­cov však ne­použil ni­koho ako ot­roka pre svoju prácu, lebo tí boli vojak­mi, veliteľmi vy­braných bojov­níkov, veliteľmi jeho voz­by a jaz­dy. 10 Tí boli veliteľmi do­zor­cov kráľa Šalamúna, dve­stopäťdesiati, ktorí ov­ládali ľud. 11 Faraónovu dcéru Šalamún vy­viedol z mes­ta Dávidov­ho do domu, ktorý jej po­stavil, lebo si po­vedal: Moja žena ne­môže bývať v dome Dávida, kráľa iz­rael­ského, pre­tože to sú sväté mies­ta, na ktoré sa do­stala truh­la Hos­podinova. 12 Vtedy Šalamún obetoval spaľované obete Hos­podinovi na ol­tári Hos­podinovom, ktorý po­stavil pred sieňou, 13 ako sa obetovalo podľa každoden­ného poriad­ku, podľa Mojžišov­ho príkazu: v dňoch sviatočného od­počin­ku , v nov­mesiacoch a na sláv­nos­ti trik­rát do roka: na sviatok nek­vasených chlebov, na sviatok týždňov a na sviatok stán­kov. 14 Podľa nariadenia svoj­ho otca Dávida ustanovil od­diely kňazov k ich službe, levítov k ich úkonom: vzdávať chválu a po­sluhovať pred kňaz­mi podľa každoden­ného poriad­ku, a vrát­nikov po ich od­dieloch pre jed­not­livé brány. Lebo taký bol príkaz Božieho muža Dávida. 15 V ničom sa ne­od­chýlili od kráľov­ho príkazu o kňazoch, levítoch alebo po­kladoch. 16 Tak sa do­končili všet­ky Šalamúnove práce odo dňa založenia domu Hos­podinov­ho až po jeho ú­pl­né do­končenie. 17 Vtedy sa Šalamún odo­bral do Ec­jón-Geberu a Élótu na mor­skom po­breží v Edóme. 18 Chúram mu po­slal po svojich sluhoch lode a sluhov, ktorí po­znali more, ktorí sa spolu so Šalamúnovými ľuďmi do­stali do Ofíru. Na­brali od­tiaľ štyris­topäťdesiat talen­tov zlata a prinies­li kráľovi Šalamúnovi.