Evanjelický2. Kronická1,3

2. Kronická 1:3

a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti.


Verš v kontexte

2 Vtedy vy­zval Šalamún celý Iz­rael, tisíc­nikov, stot­níkov, sud­cov i všet­ky kniežatá z celého Iz­raela, rodin­ných predákov, 3 a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti. 4 No truh­lu Božiu vy­niesol Dávid u Kir­jat-Jeárímu, keď pre ňu Dávid pri­pravil mies­to, lebo roz­vinul pre ňu stan v Jeruzaleme.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibe­one; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, na púšti.

Evanjelický

3 a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti.

Ekumenický

3 a tak sa odo­bral s celým tým zhromaždením na výšinu v Gibeóne. Tam sa na­chádzal Boží stan stretávania, ktorý zhotovil Mojžiš, Hos­podinov služob­ník, na púšti.

Bible21

3 Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti.