Evanjelický2. Kronická14

2. Kronická

Ásova vláda1 Ása robil to, čo bolo dob­ré a správ­ne v očiach Hos­podina, jeho Boha. 2 Od­stránil cudzie ol­táre a výšiny, polámal po­svät­né stĺpy, po­stínal ašéry 3 a Júdej­com pri­kázal hľadať Hos­podina, Boha ich ot­cov, a počínať si podľa zákona a pri­kázania. 4 Zo všet­kých jud­ských miest od­stránil výšiny a kadid­lové ol­táre; a kráľov­stvo malo za neho po­koj. 5 V Jud­sku budoval opev­nené mes­tá, lebo krajina mala po­koj. V tých rokoch ne­vypuk­la proti nemu voj­na, lebo Hos­podin mu dožičil po­koj. 6 Po­vedal Júdovi: Vy­buduj­me tieto mes­tá, ohraďme ich múrom, vežami, bránami a závorami, kým je krajina naša, lebo sme hľadali Hos­podina, svoj­ho Boha. Hľadali sme, a dožičil nám po­koj od okolia. Oni stavali a darilo sa im. 7 Ása mal voj­sko, ktoré nosilo štít a kopiju: z Jud­ska tri­stotisíc a z Ben­jamín­ska dve­stosedem­desiat­tisíc pavéz­nikov a luko­strel­cov. To všet­ko boli udat­ní hr­dinovia. 8 Oproti nim vy­šiel Kúšijec Zerach s miliónovým voj­skom, s tri­sto voz­mi, a prenikol až k Máreši. 9 Ása vy­šiel proti nemu a v údolí Cefatá pri Máreši sa zoradili do boja. 10 Ása volal k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a po­vedal: Hos­podine, len Ty môžeš po­môcť v boji medzi sil­ným a bez­moc­ným. Po­môž nám, Hos­podine, Bože náš, veď sa spoliehame na Teba a v Tvojom mene ideme proti tomuto davu. Hos­podine, Ty si náš Boh! Nech človek nič ne­zmôže proti Tebe. 11 Nato Hos­podin porazil Kúšij­cov pred Ásom a pred Júdom, tak že Kúšij­ci ušli. 12 Ale Ása a ľud, ktorý bol s ním, ich prena­sledoval až po Gerár. Z Kúšij­cov pad­lo toľko, že ne zo­stal z nich ni­kto nažive, lebo boli ro­zdr­vení pred Hos­podinom a jeho táborom. Od­nies­li i veľké množs­tvo koris­ti 13 a dobyli všet­ky mes­tá v okolí Geráru, lebo do­stali strach pred Hos­podinom. Tak vy­plienili všet­ky mes­tá, pre­tože v nich bolo čo plieniť. 14 Zbúrali aj stany pre dobytok, od­vliek­li množs­tvo oviec a tiav a vrátili sa do Jeruzalema.