Evanjelický2. Kronická10

2. Kronická

Odpadnutie Izraela od domu Dávidovho1 Rechabeám od­išiel do Síchemu, lebo do Síchemu sa do­stavil celý Iz­rael, aby ho ustanovil za kráľa. 2 Keď to počul Járobeám, syn Nebatov, ktorý bol v Egyp­te, kam utiekol pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egyp­ta. 3 Po­slali po neho a za­volali ho. Járobeám i celý Iz­rael prišli a po­vedali Rechabeámovi: 4 Tvoj otec nám priťažil jar­mo. Odľahči nám teraz ťažkú službu svoj­ho otca a jeho tvr­dé jar­mo, ktoré na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. 5 On im však po­vedal: Vráťte sa ku mne o tri dni. A ľud od­išiel. 6 Kráľ Rechabeám sa radil so staršími, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a po­vedal: Akú od­poveď mi od­porúčate dať tomuto ľudu? 7 Oni mu po­vedali: Ak budeš dob­rotivý k tomuto ľudu, prij­meš ho prívetivo a pri­hovoríš sa mu lás­kavými slovami, bude ti pod­daný po všet­ky dni. 8 On však za­vr­hol radu, ktorú mu dali starší, a poradil sa s mláden­cami, ktorí s ním rást­li a boli v jeho službe. 9 Opýtal sa ich: Čo mi radíte? Akú od­poveď máme dať tomuto ľudu, ktorý ma žiadal: Uľahči nám jar­mo, ktoré na nás vložil tvoj otec? 10 Mláden­ci, ktorí s ním rást­li, hovorili: Tak po­vedz ľudu, ktorý ti hovoril: Tvoj otec priťažil naše jar­mo, ty nám jar­mo uľahči: Tak­to im po­vedz: Môj malíček je hrubší ako bed­rá môj­ho ot­ca! 11 Tak teda, môj otec uvalil na vás ťažké jar­mo, no ja k vášmu jar­mu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tával bičmi, ja však budem škor­pión­mi. 12 Keď na tretí deň prišiel Járobeám a všetok ľud k Rechabeámovi, ako kráľ roz­kázal: Vráťte sa ku mne na tretí deň! 13 kráľ od­povedal tvrdo. Kráľ Rechabeám ned­bal na radu starších, 14 ale pri­hovoril sa k nim podľa rady mláden­cov tak­to: Môj otec vám priťažil jar­mo, ja však k nemu ešte pri­dám. Môj otec vás tres­tal bičmi, ja budem škor­pión­mi. 15 Kráľ teda ne­pos­lúchol ľud. Stalo sa to riadením Božím, aby Hos­podin spl­nil svoje slovo, ktoré pro­stred­níc­tvom Achiju Šilón­skeho vy­riekol Járobeámovi, synovi Nebatov­mu. 16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, ľud od­povedal kráľovi: Aký diel máme v Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz dbaj na svoj dom, Dávid! Nato celý Iz­rael od­išiel do svojich stanov, 17 a Rechabeám vládol iba nad Iz­rael­cami, ktorí bývali v jud­ských mes­tách. 18 Po­tom kráľ Rechabeám po­slal Hadóráma, ktorý bol nad nútenou prácou, ale Iz­rael­ci ho ukameňovali, tak že zo­mrel. Kráľovi Rechabeámovi sa podarilo vy­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema. 19 Tak od­padol Iz­rael od domu Dávidov­ho. Tak je tomu až po dnes.