Evanjelický2. Kronická3

2. Kronická

Stavba chrámu a jeho zariadenie1 Šalamún začal stavať dom Hos­podinov v Jeruzaleme na vr­chu Mórijá, kde sa Hos­podin zjavil jeho ot­covi Dávidovi, na mies­te, ktoré Dávid určil na hum­ne Jebúsej­ca Or­nána. 2 Stavať začal druhý deň v druhom mesiaci štvr­tého roku svojej vlády. 3 Šalamún vy­medzil tieto roz­mery pre stav­bu domu Božieho: podľa starej miery dĺžku v lakťoch šesťdesiat a šír­ku dvad­sať lakťov. 4 Pred­sieň, ktorá je pred chrámom, mala šír­ku dvad­sať lakťov a rov­nala sa šír­ke domu; jej výška bola stod­vad­sať lakťov. Zvnút­ra ju po­kryl čis­tým zlatom. 5 Veľkú miest­nosť ob­ložil cyp­rusovým drevom, po­tiahol ju pr­vo­tried­nym zlatom a položil na to pal­my a re­tiaz­ky. 6 Sieň vy­ložil vzác­nym kamením na oz­dobu. Zlato bolo par­vajim­ské. 7 Sieň, hrady, prahy, jej steny a dvere po­tiahol zlatom a po stenách po­vyrezával cherubov. 8 Po­tom urobil miest­nosť veľs­vätyne. Jej dĺžka bola dvad­sať lakťov, ako šír­ka budovy, a jej šír­ka bola dvad­sať lakťov. Po­kryl ju pr­vo­tried­nym zlatom vo váhe šesťs­to talen­tov. 9 Klin­ce vážili päťdesiat šekelov zlata. Aj hor­né miest­nos­ti po­tiahol zlatom. 10 V miest­nos­ti veľs­vätyne spravil dvoch cherubov - výt­var­né dielo; po­kryli ich zlatom. 11 Kríd­la cherubov boli dl­hé dvad­sať lakťov. Päťlakťové kríd­lo jed­ného sa dotýkalo steny miest­nos­ti, kým druhé päťlakťové kríd­lo dotýkalo sa kríd­la druhého cheruba. 12 Kríd­lo druhého cheruba dl­hé päť lakťov sa dotýkalo steny miest­nos­ti, druhé päťlakťové kríd­lo dotýkalo sa kríd­la druhého cheruba. 13 Roz­tia­hnuté kríd­la tých­to cherubov mali dvad­sať lakťov. Stáli na vlast­ných nohách, ob­rátené tvárou do miest­nos­ti. 14 Urobil i oponu z mod­rého a čer­veného pur­puru, kar­mazínu a bysu a spravil na ňu cherubov. 15 Pred budovou zhotovil dva stĺpy trid­saťpäť lakťov vy­soké a hlavice na ich vr­chol­ci na päť lakťov. 16 Po­tom spravil reťaze v podobe ná­hr­del­níkov a za­vesil ich na vrch stĺpov. Urobil i sto granátových jabĺk, ktoré na­sadil na reťaze. 17 Stĺpy po­stavil pred chrám, jeden sprava, druhý zľava. Pravý na­zval Jáchínom a ľavý Bóazom.