Evanjelický2. Kronická35

2. Kronická

Svätenie paschy1 Joziáš usporiadal v Jeruzaleme pas­chu Hos­podinovi. Pas­chál­neho barán­ka za­bíjali š­tr­nás­ty deň v pr­vom mesiaci. 2 Určil kňazov na ich po­vin­nos­ti a po­vzbudzoval ich k službe v dome Hos­podinovom. 3 Levítom, ktorí vy­učovali celý Iz­rael a boli svätí Hos­podinovi, pri­kázal: Uložte svätú truh­lu do domu, ktorý vy­budoval Šalamún, syn Dávidov, kráľ Iz­raela. Ne­musíte ju už nosiť na pleciach. Slúžte teraz Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a Jeho ľudu, Iz­raelu! 4 Pri­prav­te sa po rodinách, vo svojich od­dieloch, podľa pred­pisu iz­rael­ského kráľa Dávida a podľa pred­pisu jeho syna Šalamúna. 5 Po­stav­te sa do svätyne podľa rodin­ných skupín ku svojim bratom z ľudu, a to pre každú skupinu jed­no od­delenie levít­skej rodiny. 6 Za­bíjaj­te pas­chál­neho barán­ka! Po­sväťte sa a pri­prav­te to svojim bratom, aby sa to dialo podľa slova Hos­podinov­ho, daného pro­stred­níc­tvom Mojžiša. 7 Joziáš daroval pre po­spolitý ľud drob­ný statok: ovce a kozľatá. To všet­ko, v počte trid­saťtisíc oviec a tritisíc kusov dobyt­ka, slúžilo za pas­chu pre všet­kých prítom­ných. To bolo z kráľov­ho majet­ku. 8 Jeho hod­nos­tári tiež pris­peli milodarom pre ľud, kňazov a lévítov. Chil­kija, Zechar­ja a Jechíél, kniežatá domu Božieho, dali kňazom na pas­chu dvetisícšesťs­to oviec a tri­sto kusov dobyt­ka. 9 Konan­ja, Šemaja a Ne­taneél, jeho bratia, Chašab­ja, Jeíél a Józábád, lévíj­skí hod­nos­tári, darovali na pas­chu levítom päťtisíc oviec a päť sto kusov dobyt­ka. 10 Tak bola zriadená služba. Kňazi na­stúpili na svoje mies­to a levíti do svojich od­dielov podľa kráľov­ho príkazu. 11 Po­tom za­bíjali pas­chál­nych barán­kov; kňazi kropili kr­vou a levíti sťahovali kože. 12 Spaľovanú obeť však položili na­bok, aby ju odo­vzdali rodin­ným skupinám ľudu na obetovanie Hos­podinovi, ako je to na­písané v knihe Mojžišovej. Tak urobili i s dobyt­kom. 13 Pas­chál­neho barán­ka piek­li podľa pred­pisu na oh­ni. Za­svätené dary však varili na ohni v hr­n­coch, kot­líkoch a pan­viciach a rých­lo roz­nášali všet­kému po­spolitému ľudu. 14 Po­tom pri­pravili sebe a kňazom; pre­tože kňazi - Áronov­ci boli za­mest­naní obetovaním spaľovaných obetí a tuku až do noci, pri­pravili levíti barán­ka sebe i kňazom - Áronov­com. 15 Speváci Ásáfov­ci boli na svojom mies­te podľa nariadenia Dávida, Ásáfa, Hémána a Jedútúna, kráľov­ho vid­ca, ako i vrát­nici pri jed­not­livých bránach. Ne­museli sa vzdialiť zo služby, lebo ich bratia levíti im pri­pravili barán­ka. 16 V ten deň bola zriadená celá služba Hos­podinova svätením pas­chy a prinášaním spaľovaných obetí na ol­tári Hos­podinovom podľa nariadenia kráľa Joziáša. 17 Prítom­ní Iz­rael­ci svätili v tom čase pas­chu a sviatok nek­vasených chlebov sedem dní. 18 Podob­ná pas­cha sa v Iz­raeli ne­svätila od čias proroka Samuela. A nijaký iz­rael­ský kráľ ne­svätil takú pas­chu, akú svätil Joziáš, kňazi, levíti, celé Jud­sko, prítom­ní Iz­rael­ci a obyvatelia Jeruzalema. 19 Táto pas­cha sa svätila v osem­nás­tom roku Joziášovej vlády. Joziášova smrť20 Po všet­kom tom, po úp­rave chrámu, pri­tiahol egypt­ský kráľ Necho bojovať pri Kar­kemiši nad Euf­ratom. Joziáš vy­šiel proti ne­mu. 21 Necho však vy­slal k nemu po­slov s od­kazom: Čo my máme medzi sebou, jud­ský kráľ? Dnes ne­tiah­nem proti tebe, ale proti domu, s ktorým vediem voj­nu, a Boh pri­kázal, aby som sa ponáhľal. Pre­staň sa vzpierať Bohu, ktorý je so mnou, aby ťa ne­zničil. 22 Joziáš sa však ne­od­vrátil od neho, ale od­vážil sa proti nemu bojovať. Ne­pos­lúchol Nechove slová, hoci boli od Boha, ale prišiel bojovať na Megid­skú rovinu. 23 Strel­ci však za­siah­li kráľa Joziáša a on pri­kázal svojim služob­níkom: Od­veďte ma, lebo som ťažko ranený! 24 Sluhovia ho vy­nies­li z voza, preložili na jeho druhý voz a do­pravili do Jeruzalema, kde zo­mrel. Po­chovaný bol v ot­cov­ských hroboch. Celé Jud­sko a Jeruzalem trúch­lili za Joziášom. 25 Jeremiáš zložil o ňom trúch­lo­spev a až pod­nes všet­ci speváci a speváčky spievajú vo svojich trúch­lo­spevoch o Joziášovi. Bolo to pravid­lom pre Iz­rael. Hľa, po­značené sú v Žalo­spevoch. 26 Os­tat­né Joziášove činy, jeho zbožné skut­ky, ako sú pred­písané v zákone Hos­podinovom, 27 jeho skoršie i ne skoršie činy, sú za­značené v Knihe iz­rael­ských a jud­ských kráľov.