Evanjelický2. Kronická5

2. Kronická

1 Po ukončení všet­kých prác na dome Hos­podinovom, ktoré vy­konal Šalamún, vniesol doň za­svätené dary Dávida, svoj­ho ot­ca. Strieb­ro, zlato a všet­ko náčinie uložil do po­klad­níc domu Božieho. Prevezenie truhly2 Po­tom Šalamún zhromaždil do Jeruzalema starších Iz­raela, všet­kých kmeňových predákov, kniežatá rodín Iz­rael­cov, aby vy­nies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej z mes­ta Dávidov­ho, čiže zo Si­ona. 3 Tak sa zhromaždili ku kráľovi všet­ci Iz­rael­ci na sviatok, ktorý býva sied­my mesiac. 4 Keď prišli všet­ci starší Iz­raela, levíti zdvih­li truh­lu 5 a vy­nies­li ju. Svätos­tánok a všet­ko po­svät­né náčinie v stán­ku vy­nies­li levít­ski kňazi. 6 Kráľ Šalamún a celý zbor Iz­raela, ktorý sa zišiel k nemu pred truh­lou, obetovali toľko oviec a hovädzieho dobyt­ka, že ho pre množs­tvo nebolo možné spočítať ani od­had­núť. 7 Po­tom kňazi vnies­li truh­lu zmluvy Hos­podinovej na jej mies­to do naj­zad­nejšej miest­nos­ti chrámu, do veľs­vätyne, pod kríd­la cherubov. 8 Cherubi mali roz­tia­hnuté kríd­la nad mies­tom pre truh­lu, takže zhora za­stierali truh­lu a jej žr­de. 9 Žr­de tak vy­čnievali, že ich kon­ce boli viditeľné. Zo­stali tam až do­dnes. 10 V truh­le nebolo nič ok­rem dvoch tabúľ, ktoré dal Mojžiš na Chórebe, kde uzav­rel Hos­podin zmluvu s Iz­rael­cami, keď ich vy­viedol z Egyp­ta. 11 Po­tom kňazi vy­šli zo svätyne. Lebo všet­ci prítom­ní kňazi sa po­svätili bez ohľadu na od­diely. 12 Levít­ski speváci, všet­ci, čo pri­slúchali Ásáfovi, Hémánovi alebo Jedútúnovi, ich synovia a bratia, ob­lečení v byse, s cim­bal­mi, har­fami a citarami stáli východ­ne od ol­tára, a spolu s nimi stod­vad­sať kňazov trúbilo na trúbach. 13 Medzi trubačmi a spevák­mi bol súlad, takže za­znieval jeden hlas pri vzdávaní chvály a vďaky Hos­podinovi. Keď za­znel zvuk trúb, cim­balov a iných hudob­ných nás­trojov a chválo­spev Hos­podinov, že je dob­rý, lebo naveky tr­vá Jeho milosť, ob­lak na­pl­nil dom Hos­podinov, 14 takže kňazi pre ob­lak ne­moh­li na­stúpiť do služby, lebo sláva Hos­podinova na­pl­nila Boží dom.