Evanjelický2. Kronická11

2. Kronická

Rechabeámova vláda1 Keď prišiel Rechabeám do Jeruzalema, zhromaždil dom Júdov a Ben­jamínov, sto­osem­desiat­tisíc vy­braných bojov­níkov, do boja proti Iz­raelu, aby vrátili kráľov­stvo Rechabeámovi. 2 Vtedy za­znelo Hos­podinovo slovo Božiemu mužovi Šemajovi: 3 Po­vedz jud­skému kráľovi Rechabeámovi, synovi Šalamúnov­mu, i celému Iz­raelu v Jud­sku a v Ben­jamín­sku: 4 Tak­to vraví Hos­podin: Ne­tiah­nite a nebojuj­te proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec po­chádza odo mňa. I po­slúch­li Hos­podinove slová a upus­tili od výp­ravy proti Járobeámovi. 5 Rechabeám býval v Jeruzaleme a pre­budoval jud­ské mes­tá na pev­nos­ti. 6 Vy­budoval Bet­lehem, Étám, Tekóu, 7 Bét-Cúr, Sóchó, Adul­lám, 8 Gat, Máréšu, Zíf, 9 Adórajim, Láchiš, Azéku, 10 Córeu, Aj­jálón a Cheb­rón, ktoré sa stali opev­nenými mes­tami v Jud­sku a Ben­jamín­sku. 11 Urobil ich moc­nými pev­nosťami, umiest­nil v nich veliteľov a zásoby po­travín, oleja a vína; 12 do každého mes­ta dal pavézy a kopije a osobit­ne ich veľmi spev­nil. Jemu pat­ril Júda i Ben­jamín. 13 Kňazi a levíti, ktorí boli v celom Iz­raeli, pri­pojili sa k nemu z každého územia. 14 Levíti totiž opus­tili svoje pas­tviny i svoj majetok a od­išli do Jud­ska a do Jeruzalema, pre­tože ich Járobeám i jeho synovia za­hnali z Hos­podinovej kňaz­skej služby. 15 Ustanovil si vlast­ných kňazov pre výšiny, pre koz­lích démonov a teľce, ktoré urobil. 16 Za nimi prišli do Jeruzalema z rôz­nych iz­rael­ských kmeňov tí, ktorí sa zo srd­ca roz­hod­li hľadať Hos­podina, Boha Iz­raela, aby obetovali Hos­podinovi, Bohu svojich pred­kov. 17 Tak po­sil­nili jud­ské kráľov­stvo a pod­porili Rechabeáma, syna Šalamúnov­ho, na tri roky, lebo tri roky chodil po ces­te Dávidovej a Šalamúnovej. Rechabeámova rodina18 Rechabeám si vzal za ženu Machalatu, dcéru Jerimóta, syna Dávida a Abihaj­ly, dcéry Eliába, syna Izajov­ho. 19 Tá mu porodila synov: Jeúša, Šemar­ju a Záhama. 20 Po nej si vzal Maachu, dcéru Ab­solónovu. Tá mu porodila Abiju, At­taja, Zízu a Šelómita. 21 Rechabeám mal Maachu, dcéru Ab­solónovu, naj­radšej zo všet­kých svojich a vedľajších žien a splodil dvad­saťosem synov a šesťdesiat dcér. 22 Rechabeám ustanovil Abiju, syna Maachy, za hlav­né knieža medzi jeho brat­mi, lebo jeho chcel urobiť kráľom. 23 Obo­zret­ne za­delil a roz­miest­nil nie­ktorých svojich synov do rôz­nych krajov Júdu a Ben­jamína, do všet­kých opev­nených miest. Dal im hod­ne po­travín a za­opat­ril im mnoho žien.