Evanjelický2. Kronická22

2. Kronická

Achazja1 Obyvatelia Jeruzalema ustanovili mies­to neho za kráľa Achaz­ju, jeho najm­ladšieho syna, pre­tože všet­kých starších po­bila vojen­ská čata, ktorá vnik­la s Arab­mi do tábora. Tak sa stal kráľom Achaz­ja, syn jud­ského kráľa Jóráma. 2 Achaz­ja mal štyrid­sať dva rokov, keď sa stal kráľom, a jeden rok kraľoval v Jeruzaleme. Jeho mat­ka sa volala Atal­ja, vnučka Omrího. 3 I on chodil ces­tami domu Achábov­ho, lebo jeho mat­ka mu bola rad­kyňou pri páchaní bez­božnos­ti. 4 Robil, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, ako dom Achábov, lebo po smr­ti ot­covej mu boli títo rad­cami k vlast­nej záhube. 5 Na ich radu sa i s Jórámom, synom Achábovým, kráľom iz­rael­ským, vy­pravil do voj­ny proti sýr­skemu kráľovi Chazáélovi v Rámót-Gileáde. Sýrčania však zranili Jóráma, 6 takže sa utiahol do Jez­reelu liečiť sa z rán, ktoré mu za­sadili v Ráme, keď bojoval proti sýr­skemu kráľovi Chazáélovi. Jud­ský kráľ Achaz­ja, syn Jórámov, zišiel do Jez­reelu navštíviť Jóráma, syna Achábov­ho, pre­tože bol chorý. 7 Z Božieho riadenia sa však stalo Achaz­jovi osud­ným, že prišiel k Jórámovi. Lebo keď prišiel, odo­bral sa s Jórámom k Jehúovi, synovi Nimšího, ktorého po­mazal Hos­podin, aby vy­hubil dom Achábov. 8 Keď Jehú vy­konával súd nad domom Achábovým, za­stihol jud­ské kniežatá a Achaz­jových synov­cov, čo slúžili Achaz­jovi, a po­bil ich. 9 Po­tom hľadal Achaz­ju, ktorého lapili, keď sa skrýval v Samárii. Keď ho pri­vied­li k Jehúovi, usmr­tili ho. Po­chovali ho, lebo po­vedali: Bol to syn Jóšáfáta, ktorý hľadal Hos­podina celým srd­com. Dom Achaz­jov ne­mal ni­koho, kto by bol schop­ný pre­vziať kráľov­stvo. Atalja10 Keď Achaz­jova mat­ka Atal­ja videla, že jej syn zo­mrel, za­kročila a vy­hubila všet­ko kráľov­ské po­tom­stvo jud­ského domu. 11 Ale kráľova dcéra Jóšabat vzala Achaz­jov­ho syna Jóáša, ukrad­la ho spomedzi kráľových synov, ktorí mali byť usmr­tení, a dala ho i s doj­kou do spál­ne. Tak ho Jóšabat, dcéra kráľa Jóráma, žena kňaza Jójádu, pre­tože bola Achaz­jovou ses­trou, ukrývala pred Atal­jou, aby ho ne­moh­la usmr­tiť. 12 Zo­stal u nich, v dome Božom, skrytý šesť rokov, kým Atal­ja vlád­la v krajine.